Toegang tot de hoofdinhoud

De looptijd van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats: het huurcontract van negen jaar («3-6-9»)

De klassieke of standaard looptijd van een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats bedraagt negen jaar. De verhuurder of de huurder die een einde wenst te stellen aan het huurcontract op de vervaldatum moet een vooropzeggingstermijn van zes maanden naleven. De wet voorziet ook de mogelijkheid om het huurcontract voortijdig te ontbinden.

Negen jaar is de standaardlooptijd van het huurcontract

De standaardlooptijd van een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats bedraagt negen jaar. Dit huurcontract, dat doorgaans «3, 6, 9» wordt genoemd, is het standaardformaat voor elk huurcontract voor de hoofdverblijfplaats dat:
  • de looptijd niet vermeldt, 
  • een looptijd zou vermelden tussen drie en negen jaar, 
  • aanvankelijk zou zijn voorzien voor een looptijd van minder dan drie jaar maar dat zou worden geherkwalificeerd als gevolg van het niet naleven van zijn toepassingsvoorwaarden.

De aanvangsdatum van het huurcontract

Als het huurcontract werd afgesloten na 28 februari 1991, dan is de aanvangsdatum van het huurcontract de datum die voorkomt in het schriftelijke contract (ter herinnering: het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet schriftelijk gebeuren).

Vervaldatum van het huurcontract: kennisgeving van de opzegging of verlenging 

Als de verhuurder of de huurder een einde wenst te stellen aan het huurcontract na afloop van negen jaar, dan moet hij minstens zes maanden vóór afloop van het huurcontract een kennisgeving van opzegging versturen.
Bij ontstentenis wordt het huurcontract automatisch (en bij elke nieuwe vervaldag van het huurcontract) verlengd voor een periode van drie jaar, tegen dezelfde voorwaarden.

De voortijdige verbreking van het huurcontract van 9 jaar

Het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 voorziet de volgende clausules van voortijdige verbreking van het huurcontract. 

Clausules van voortijdige verbreking door de verhuurder (§2, 3 en 4).

De verhuurder kan het huurcontract voortijdig verbreken in drie door de wet voorziene situaties behalve als het huurcontract één van deze bepalingen uitsluit of beperkt: 
  • voortijdige verbreking voor persoonlijke bewoning, op elk moment, mits een vooropzeggingstermijn van zes maanden;
  • voortijdige ontbinding voor werken, na afloop van de eerste en tweede driejarige periode, mits een vooropzeggingsperiode van zes maanden;
  • voortijdige ontbinding zonder reden, na afloop van de eerste en tweede driejarige periode, na een vooropzeggingsperiode van zes maanden en mits een schadevergoeding te betalen aan de huurder. Deze schadevergoeding is gelijk aan negen maanden of zes maanden huur naargelang het contract een einde neemt na afloop van de eerste of de tweede driejarige periode.

Clausules van voortijdige verbreking door de huurder (§5).

Aan de andere kant kan het huurcontract de clausule van voortijdige verbreking door de huurder zoals voorzien in paragraaf 5 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 niet uitsluiten of beperken: 
«De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding. Die schadevergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.»
LeBonBail stelt een assistent bij de opstelling van het huurcontract ter beschikking waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht. Deze assistent is een professionele oplossing om gemakkelijk door onze gespecialiseerde advocaten voor eensluidend verklaarde huurcontracten op te stellen.
Zie ook:

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn