Toegang tot de hoofdinhoud

Algemene GebruiksvoorwaardenARTIKEL 1 – ONDERWERP

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’ of ‘AGV’) zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de onderneming LEBONBAIL, hierna genoemd ‘LBB’ of ‘Wij’ en elke persoon die gebruik maakt van de diensten die beschikbaar zijn op de Site www.lebonbail.be, hierna genoemd ‘U’ of de ‘Gebruiker’.


ARTIKEL 2 – DEFINITIES

2.1 « Het Huurpand » verwijst naar elk gebouw dat te huur wordt gesteld of dit in het kader van een huurcontract gebeurt in de zin van de wet op de huurcontracten van een hoofdverblijfplaats van 20 februari 1991 of gaat om het afsluiten van een huurcontract in de zin van de wet van 30 april 1951 of nog om een huurcontract naar gemeen recht.

2.2 « Account LBB» of «Account» omvat de persoonlijke en beveiligde ruimte die de Gebruiker moet aanmaken bij zijn inschrijving als hij LBB zijn Persoonlijke Gegevens meedeelt.

2.3 « Inhoud» verwijst naar elk artikel, elke definitie, elk document, elke handleiding, praktische fiche, informatie die ter beschikking wordt gesteld, toegankelijk is of kan worden gedownload op de Site.

2.4 « Persoonlijke Gegevens » hieronder verstaat men alle informatie in verband met een rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, meer bepaald door verwijzing naar een identificatienummer of naar één of meerdere specifieke kenmerken eigen aan de fysieke, fysiologische, psychische, economische, geografische, culturele of sociale identiteit die zijn opgenomen in de informatie van de Account en de Informatie van het Huurcontract.

2.5 « De Informatie van de Account » omvat de informatie die de Gebruiker moet meedelen als hij zijn Account LBB aanmaakt. Deze informatie kan betrekking hebben op persoonlijke gegevens zoals zijn email adres, wat verplicht is en zijn naam en voornaam, wat facultatief is; indien de Gebruiker een rechtspersoon is kan de LBB account nog de volgende informatie bevatten: naam van de onderneming, naam en voornaam van de vertegenwoordiger(s) van de onderneming.

2.6 « De Informatie van het Huurcontract » omvat de informatie over de Partijen van een Huurcontract die wordt meegedeeld via een online formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de site van LBB met de bedoeling bijkomend bijstand te verlenen bij het opstellen van het Huurcontract. Deze informatie kan betrekking hebben op persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, burgerlijke staat, datum en plaats van geboorte, emailadres, telefoonnummer en adres van de woonplaats; indien één van de partijen bij het Huurcontract een rechtspersoon blijkt te zijn dan kan de Informatie van het Huurcontract ook het volgende bevatten: identificatienummer van de onderneming, naam en rechtsvorm van de onderneming, adres van de maatschappelijke zetel, naam en voornaam van de vertegenwoordiger van de onderneming.

2.7 « Partij bij het Huurcontract » betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Huurcontract wordt omschreven als Verhuurder, vertegenwoordiger van de Verhuurder of Beheerder, Huurder of vertegenwoordiger van de Huurder of in voorkomend geval als Borg voor de Huurder(s). In die hoedanigheid kan de onderneming LBB nooit worden beschouwd als partij bij een Huurcontract dat is opgesteld met de bijkomende bijstand van de Site LBB.

2.8 « Vertegenwoordiger(s) van de Verhuurder(s) » is elke persoon die de Verhuurder(s) vertegenwoordigt bij het Huurcontract en die als zodanig in voornoemd contract wordt genoemd.

2.9 « Vertegenwoordiger van de Huurder(s) is elke persoon die de Huurder(s) vertegenwoordigt bij het Huurcontract en die als zodanig in voornoemd contract wordt genoemd.

2.10 « Borg » is elke persoon die ermee akkoord gaat om bepaalde schulden te betalen (in dit geval deze die voortkomen uit de verplichtingen van de Huurder in dit Huurcontract) van een andere persoon (in dit geval de Huurder) als deze in gebreke zou blijven.

2.11 « Cookie » betekent een bestand dat door uw browser op uw computer werd geïnstalleerd om uw sessie toe te laten te openen en uw voorkeuren voor het surfen en bepaalde belangrijke informatie in verband met uw verbindingssessie te registreren teneinde uw voorkeuren zo goed mogelijk te profileren tijdens een volgende aanmelding.

2.12 « Huurcontract » betekent het contract dat online wordt opgesteld met de bijkomende bijstand van daartoe geïnstalleerde software die beschikbaar is op de Site LBB met het oog op het verhuren van een huurpand en dat onder de toepassing valt van de wetgeving en reglementering inzake de huurcontracten.

2.13 « Gebruikersnaam » verwijst naar de gebruiker en het paswoord dat de Gebruikers hebben aangemaakt om toegang te krijgen tot hun LBB Account.

2.14 « Huurder of Nemer » betekent elke Gebruiker die is ingeschreven op de Site LBB als Nemer van een Huurcontract dat is opgesteld met de bijkomende bijstand van LBB en die gunstig heeft gereageerd op elk verzoek tot inschrijving verstuurd door een Verhuurder, een Beheerder of een Derde.

2.15 « Modellen »: zijn voorbeelden van documenten (brieven, kennisgevingen, overeenkomsten, enz.…) die louter als voorbeeld ter beschikking worden gesteld door LBB voor elke Internetgebruiker die deze gratis op zijn Site kan inkijken.

2.16 « Eigenaar of Verhuurder» is elke Gebruiker eigenaar van een huurpand en ingeschreven op de Site LBB als «Verhuurder, Beheerder of Derde».

2.17 « Beheerder of Bestuurder » is elke Gebruiker die voor rekening van derden het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten waarneemt, andere dan deze van syndicus en  die is ingeschreven op de Site van LBB als «Verhuurder, Beheerder of Derde». 

2.18 « Derden» is de benaming voor elke Gebruiker die optreedt als vastgoedmakelaar of die, als tussenpersoon, doorslaggevende bijstand verleent bij de huurtransactie en bij het opstellen van het Huurcontract en die op de LBB Site is ingeschreven als « Verhuurder, Beheerder of Derde».

2.19 « Verhuurder, Beheerder of Derde »: elke Gebruiker die het statuut heeft van Eigenaar, Beheerder of Derde in een Huurcontract of bij het te huur stellen van een goed en die onder die rubriek is ingeschreven op de Site LBB. Deze Gebruiker zal gebruik kunnen maken van de Diensten LBB die zijn voorbehouden aan de ingeschreven Gebruikers en kan de andere Partijen bij het Huurcontract via een mail uitnodigen om zich in te schrijven op de Site LBB.

2.20 « Partner » is de benaming voor alle derde ondernemingen en/of filialen of bijhuizen van LBB waarmee LBB samenwerkt in het kader van het leveren van aanvullende Diensten. 

2.21 «Internetgebruiker» is elke persoon die inlogt op de Site LBB om te surfen, te zoeken, kennis te nemen, zich te verbinden met een Dienst LBB of één van de aanvullende Diensten of om er gebruik van te maken of om bestellingen te plaatsen. 

2.22 « Software » is de dienst bijkomende bijstand van LBB bij het opstellen van het Huurcontract in de vorm van software die een Gebruiker Verhuurder, Beheerder of Derden toelaat om informatie van de Partijen in het Huurcontract in te geven via een dynamische vragenlijst. Deze software laat toe om een huurcontract in PDF op te stellen dat kan worden opgeslagen en afgeprint.

2.23 « Gebruiker » is elke persoon die een LBB account heeft. Er bestaan twee categorieën van LBB accounts, namelijk de accounts «Gebruikers Verhuurder, Beheerder of Derden » en de accounts «Gebruikers Huurders »

2.24 « Diensten LBB » of « Diensten » omvat alle diensten die online worden geleverd door LBB via de site www.lebonbail.be. Deze diensten kunnen personaliseerbare Modellen ter beschikking stellen of het gebruik van software waarmee bijkomende bijstand wordt geleverd bij het opstellen van een Huurcontract of ook nog de Inhoud.

2.25 « Aanvullende Diensten » is de benaming voor de eigenlijke diensten van LBB, aangeboden door zijn Partners aan de Gebruikers ter aanvulling op de Diensten LBB. Deze Diensten kunnen onder andere betrekking hebben op handelsvoorstellen, voorstellen voor leningen op afbetaling, verzekeringen tegen diefstal en/of woonverzekering, onderhoudscontracten voor de verwarmingsketel, enz...

2.26 « Site LBB » of « Site » of « Platform » is de site beschikbaar via URL www.lebonbail.be.


ARTIKEL 3 – ONDERWERP EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Onderhavige AGV zijn van toepassing op de diensten LBB en op de uitvoering ervan in het kader van de aanvullende Diensten. 

3.2 De online aanvaarding van onderhavige AGV wordt geconcretiseerd door een verplichte procedure waarbij vakjes moeten worden aangekruist bij het aanmaken van de LBB Account en de mededeling door de Gebruiker van zijn Gebruikersnaam en van bepaalde persoonlijke Gegevens. 

3.3 U kunt ook altijd de tekst van de AGV raadplegen, registreren en afdrukken vanaf de Site LBB.


ARTIKEL 4 – DUUR

 4.1 Onderhavige AGV zijn van kracht vanaf 01 maart 2015 en blijven van toepassing gedurende de ganse duur van het gebruik van de Site LBB.

4.2 LBB behoudt zich het recht voor om onderhavige AGV aan te passen en te wijzigen.


ARTIKEL 5 – BESCHRIJVING VAN DE OP DE SITE LBB BESCHIKBARE DIENSTEN


A – LBB Diensten voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers


5.1 Het Platform LBB is een online dienst die de Gebruikers Verhuurder, Beheerder of Derden onder andere toelaat zich hierop in te schrijven of in te loggen teneinde te genieten van een bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract voor een huurpand; deze assistent die wordt voorgesteld in de vorm van software laat hen meer bepaald toe om informatie te verzamelen over de Partijen bij het Huurcontract die noodzakelijk is om het Huurcontract te kunnen genereren. 


Aanmaak van een LBB Account


5.2 Daartoe moet een Gebruiker Verhuurder, Beheerder of Derde verbinding maken met het Platform LBB en er een account aanmaken met mededeling van zijn Gebruikersnaam evenals van andere persoonlijke Gegevens die facultatief zijn (« de Inschrijving »).

De Gebruiker is verplicht om correcte, volledige en actuele informatie mee te delen en verbindt zich ertoe om elke wijziging in deze informatie mee te delen aan LBB elke keer als dit nodig blijkt en dit meer bepaald in de ruimte « mijn Account ».

5.3 De Inschrijving van de Gebruiker Verhuurder, Beheerder of Derde zal enkel worden afgerond nadat deze laatste zijn Gebruikersnaam heeft bepaald en opgegeven en op een hypertekst link heeft geklikt die hem via mail werd toegestuurd door LBB.

5.4 Het paswoord van elke Gebruiker is persoonlijk en vertrouwelijk en kan maar worden bepaald door de Gebruiker zelf. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord. Als enkel het emailadres op de site van LBB werd opgegeven dan zal de Gebruiker, die op de hypertekst link klikt die LBB naar dat e-mailadres zal sturen, onmiddellijk worden gevraagd om een paswoord aan te maken om zo de Gebruikersnaam, nodig voor de Inschrijving, aan te vullen.

5.5 LBB behoudt zich het recht voor om u gepersonaliseerde e-mails te sturen om een bericht in verband met uw LBB Account aan te kondigen.


Generatie van een uitnodigingsmail aan de bij het Huurcontract betrokken Partijen


5.6 In de loop van de procedure voor het opstellen van het huurcontract via een dynamische vragenlijst van de Software kan de Gebruiker Verhuurder, de Beheerder of de Derde gebruik maken van de functietoets « Uw huurder(s) vragen om zijn (hun) gegevens op het Huurcontract in te vullen » wat zal toelaten om een automatische uitnodiging aan te maken die door LBB naar het opgegeven email adres van de Huurder(s) zal worden gestuurd.

5.7 Indien de gegevens van het Huurcontract van de Huurder(s) al werden ingezameld door de Gebruiker Verhuurder, de Beheerder of een Derde dan kan deze laatste deze onmiddellijk ingeven op de vragenlijst. 

 5.8 Bij ontvangst van deze uitnodigingsmail zal de toekomstige Gebruiker over de mogelijkheid beschikken om in te loggen op het Platform LBB door op een link te klikken die is meegedeeld in de uitnodigingsmail en om zijn inschrijving af te ronden door zijn paswoord te registreren. Bij de aanmaak van de LBB Account zal de toekomstige Gebruiker verplicht zijn om onderhavige AGV te aanvaarden evenals de Vertrouwelijkheidsverklaring van LBB. 

Bijstand bij het opstellen van het Huurcontract via de Software eigen aan het LBB Platform.

De informatie die werd opgenomen in het dynamische formulier van de software voor bijstand bij het opstellen van het Huurcontract zal LBB toelaten om een Huurcontract in verband met een huurpand voor te stellen.

5.9 Dit Huurcontract kan zowel in het Frans als in het Nederlands zijn opgesteld.

5.10 Deze door LBB voorziene software vormt een terbeschikkingstelling van technische middelen en is geenszins advies of nog een juridische aanbeveling eigen aan het opstellen van een Huurcontract, deze valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Gebruiker. Het Softwarehulpmiddel kan niet worden gelijkgesteld met een hulpmiddel bij het beheer van de huur.

5.11 Bij het downloaden van de volledige versie van het Huurcontract, wat mogelijk is als alle verplichte velden op het formulier werden ingevuld, zal de Gebruiker Verhuurder, de Beheerder of de Derde een email sturen naar de andere partijen van wie het emailadres in het formulier vermeld staat om hen uit te nodigen het Huurcontract eveneens te downloaden. 

5.12 Elke partij zal, voor zover deze nog niet is geregistreerd, worden verzocht om over te gaan tot inschrijving en dit voorafgaandelijk aan het bekijken van het Huurcontract. Bij de aanmaak van de LBB Account zal de toekomstige Gebruiker verplicht zijn om onderhavige AGV te aanvaarden evenals de Vertrouwelijkheidsverklaring van LBB.

5.13 De Gebruiker zal op elk moment toegang hebben tot alle Huurcontracten die hij zal hebben opgesteld of bij de welke hij als partij betrokken is door in te loggen op zijn LBB Account via de daartoe voorziene link. Enkel de Huurcontracten die hij van zijn Account heeft verwijderd zullen niet langer toegankelijk zijn.


Mogelijke bijkomende diensten 

5.14 Indien de Gebruiker dit wenst kan hij, via de aanvaarding van de Vertrouwelijkheidverklaring, toelaten dat zijn persoonlijke Gegevens worden gebruikt door de Partners met de bedoeling hem, via mail of enige andere vorm van publiciteit, immaterieel of fysiek, aanvullende diensten toe te sturen die hem mogelijk van nut kunnen zijn.

5.15 Het gebruik van de aanvullende Diensten impliceert de totale en volledige aanvaarding van de eigen gebruiksvoorwaarden van elk van deze Partners.


B – LBB Diensten aangeboden aan Internetgebruikers 


5.16 Elke Internetgebruiker die naar de Site surft of erop inlogt, zal over de mogelijkheid beschikken om vrij gebruik te maken van de diensten LBB welke niet de categorie van LBB diensten is die is voorbehouden aan de Gebruikers, zoals hiervoor uiteengezet.


ARTIKEL 6  – TOEGANG TOT DE DIENST 

6.1 De LBB Site is toegankelijk voor elke persoon die een Internetverbinding heeft. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de LBB Site, de materiële kosten, de software of de toegang tot het Internet zijn uitsluitend ten laste van de Internetgebruiker. Hij blijft als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn informatica en zijn toegang tot het Internet. 

6.2 LBB behoudt zich het recht voor om aan elke Gebruiker, die onderhavige AGV niet naleeft, de toegang tot de Site gedeeltelijk of volledig te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaandelijke kennisgeving.


ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS 

7.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de LBB Site te gebruiken met naleving van onderhavige AGV en de toepasbare wetten. Hij gaat er meer bepaald mee akkoord om de werking van de LBB site niet in gevaar te brengen of te vervalsen, om zijn elementen, gedeeltelijk noch geheel te beschadigen of om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen.

7.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van zijn Gebruikersnaam te waarborgen en dient zich ervan te vergewissen dat deze niet zal worden meegedeeld aan niet gemachtigde derden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle daden die worden gesteld uitgaande van zijn Account. Indien de Gebruiker van mening is dat de veiligheid van zijn Gebruikersnaam in het gedrang wordt gebracht, zoals de verspreiding ervan, diefstal of een niet toegelaten gebruik, dan zal hij LBB hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen op het in artikel 1 van onderhavige AGV vermeld adres.

7.3 De Gebruiker zal erop toezien dat hij na afloop van elk gebruik van de diensten van LBB uitlogt op zijn Account in het bijzonder als de verbinding werd gemaakt vanaf een openbare of gedeelde computer.

7.4 Meer in het algemeen neemt de Gebruiker de volledige en totale verantwoordelijkheid en de gevolgen van alle verrichtingen die hij uitvoert op de LBB Site op zich.

7.5 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de LBB Site, de LBB Diensten, de Inhoud, de Modellen of de Software niet voor illegale doeleinden te gebruiken, die ingaan tegen de openbare orde of de goede zeden of het voorziene gebruik.

7.6 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij enkel over een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht beschikt voor zijn account of de account van zijn onderneming. Hij verbindt er zich in alle gevallen toe om rechtstreeks noch onrechtstreeks:

  • te proberen toegang te krijgen tot informatie waarvan de toegang niet werd toegestaan door LBB.
  • zich in te laten met elke kwaadwillige actie gericht tegen de servers van LBB en/of zijn Diensten evenals deze van zijn providers of partners via het gebruik van een computervirus of met elk ander door de wet op de cybercriminaliteit bestraft middel.
  • de andere Gebruikers van de Site te vragen in een ander kader dan dit van het normaal gebruik van de forums, hen berichten van commerciële aard toe te sturen.
  • de Account van een andere Gebruiker te gebruiken of een valse identiteit te gebruiken.
  • te proberen om toegang te krijgen tot de persoonlijke Gegevens of andere informatie van privéaard bij elke andere Gebruiker buiten het kader van de LBB Diensten. 
  • een ongepast gebruik te maken van de LBB Diensten.


ARTIKEL 8 – SLUITING OF OPSCHORTING / SCHRAPPING VAN EEN ACCOUNT

8.1 Sluiting van een LBB Account op eigen initiatief:

U kan uw Account op elk moment, rechtens en zonder enige bijzondere formaliteit, definitief afsluiten door een mail te sturen naar het volgende adres: support@lebonbail.be. De sluiting van uw Account zal van kracht worden binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw email door de klantendienst van LBB.

8.2  Opschorting / schrapping van een LBB Account:

Als een Gebruiker ervan verdacht wordt onderhavige AGV niet na te leven of in bredere zin, de geldende wetten en reglementen, dan behoudt LBB zich het recht voor om de account tijdelijk op te schorten teneinde na te gaan of haar praktijken worden nageleefd of om de Gebruiker definitief te schrappen door zijn persoonlijke Account te stoppen en door hem het verbod op te leggen zich opnieuw in te schrijven, zonder afbreuk te doen aan elke rechtshandeling door LBB tegen voornoemde Gebruiker. Dit zal ook gelden als LBB redenen heeft om aan te nemen dat de Gebruiker beweert iemand anders te zijn of als zijn identiteit niet correct is.


ARTIKEL 9 – GEVOLGEN VAN DE SLUITING OF OPSCHORTING / SCHRAPPING VAN EEN ACCOUNT

9.1 De sluiting of opschorting/schrapping van een Account heeft de definitieve doorhaling van de persoonlijke Gegevens, die aan LBB werden meegedeeld, tot gevolg, evenals van alle documenten en andere elementen die op de Site in uw persoonlijke ruimte ‘mijn Account’ werden opgenomen. Het wordt dus ten sterkste aangeraden om persoonlijk te waken over deze documenten en elementen. LBB behoudt zich echter het recht voor om documenten, informatie en andere voornoemde elementen gedurende een redelijke termijn te bewaren op zijn servers.

9.2 In geval van opschorting/schrapping is het u formeel en strikt verboden om een nieuwe Account aan te maken, of dit nu gebeurt met hetzelfde emailadres of met een ander, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LBB. 


ARTIKEL 10 – ONLINE INHOUD OP DE SITE LBB

10.1 Elke Gebruiker staat borg voor de wettelijkheid van de Inhoud die hij verspreidt op de Site LBB via zijn Account. LBB treedt op als web host van de door de Gebruikers online geplaatste informatie en zal, in die hoedanigheid, prompt reageren om de Inhoud die duidelijk illegaal is en waarvan zij kennis zal hebben te verwijderen.

10.2 Procedure van kennisgeving: Als de Gebruiker een illegale Inhoud bemerkt op de Site en als hij wenst dat deze Inhoud wordt verwijderd of de verspreiding hiervan stopt dan wordt de Gebruiker verzocht om LBB hiervan via brief op te hoogte te brengen.


ARTIKEL 11 – BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

11.1 LBB levert geen enkele zuiver juridische prestatie met betrekking tot zijn Gebruikers of de Internetgebruikers die inloggen op zijn Site. LBB stelt zijn Gebruikers en Internetgebruikers enkel documenten als voorbeeld ter beschikking die geen enkele waarborg op juridische geldigheid bieden. 

11.2 In dat opzicht erkent de Gebruiker dat hij zelf elk Huurcontract en/of elk schrijven, gebaseerd op de Modellen die op de Site van LBB ter beschikking worden gesteld, opstelt en dit zonder advies van een raadsman. LBB raadt u aan om u in elk geval te laten bijstaan door een raadsman teneinde de inhoud van elk Huurcontract, dat is opgesteld met behulp van de Software of elk ander ter beschikking gesteld Model of gestelde inhoud door LBB, te laten goedkeuren.

11.3 De Gebruiker en de Partijen blijven dus als enigen verantwoordelijk voor het opstellen van het Huurcontract dat moet zijn aangepast aan de door de Partijen beoogde doelstellingen, rekening houdende met hun eigen juridische eisen en bijzonderheden. 

11.4 LBB kan in geen geval waarborgen dat uw gebruik van de LBB Diensten beantwoordt aan uw noden en uw situatie.

11.5 LBB is een verlener van technische diensten die een computerinfrastructuur en software, ter beschikking gesteld van de Gebruikers, beheert. LBB is bijgevolg noch gemachtigde noch werknemer noch vertegenwoordiger van de Gebruikers.

LBB neemt in principe de eenvoudige rol van technisch dienstverlener voor zijn rekening door diensten voor opslag van informatie te leveren in verband met diensten aangeboden door de Gebruikers of door de Partners. LBB verifieert noch controleert dus a priori de gegevens die door de Gebruikers online worden gezet. Zijn verantwoordelijkheid kan dus niet worden ingeroepen ingeval de door de Gebruikers op de Site of via de Software ingevoerde gegevens verkeerd of illegaal blijken te zijn. 

11.6 De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het gelijktijdige gebruik van andere programma’s of concurrerende of gelijkaardige systemen mogelijk de goede werking van de LBB Diensten kunnen beïnvloeden. 

11.7 Indien er zich problemen voordoen die de werking van de LBB Site of de Diensten wijzigen dan verbindt LBB zich ertoe om alles in het werk te stellen om de continuïteit van de werking van voornoemde Site of Diensten te herstellen. LBB kan echter, gezien de complexe aard van de toegepaste technische keten, niet de volledige continuïteit van de werking en de toegang tot de Site en de Diensten waarborgen.

11.8 LBB behoudt zich het recht voor om tijdelijk de toegang tot de Diensten op te schorten om technische redenen of voor onderhoud zonder dat deze verrichtingen recht geven op enige schadeloosstelling. LBB verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om dit type van onderbreking te beperken.

11.9 LBB is in geen enkel geval verantwoordelijk (1) voor de schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of geheel niet nakomen van de eigen verplichtingen door de Gebruiker, (2) voor de schade die het resultaat is van het feit dat de LBB Site niet conform de in onderhavige AGV omschreven voorwaarden werd gebruikt of (3) voor de indirecte en onvoorziene schade die het resultaat kan zijn van het volledig of gedeeltelijk gebruik of de exploitatie van de LBB Site evenals van zijn diensten of dit nadeel nu van commerciële of financiële aard is of bestaat in het verlies van gegevens.

De Gebruiker erkent dat de prestatie van LBB bijkomstig is en niet bepalend voor de realisatie van het Huurcontract.

11.10 Door gebruik te maken van de LBB Diensten op de Site zien de Gebruikers en de Partijen af van het inroepen van de aansprakelijkheid van LBB, van zijn uitgevers of de auteurs van zijn teksten en ze zullen zich niet kunnen beroepen op enig nadeel zelfs niet in geval van zwakheid of al dan niet flagrante onjuistheid van zijn inhoud en/of zijn Diensten. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de raadpleging, het gebruik en de interpretatie van de Inhoud van de Site. 

11.11 LBB zal meer bepaald niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de bijzondere clausules die zijn opgenomen in de door de Partijen gebruikte Modellen of de Huurcontracten. Zo ook is LBB in geen enkel geval verantwoordelijk voor een eventueel geschil dat het gevolg is van het Huurcontract.

11.12 De LBB Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hypertekst link op zijn Site en die verwijst naar andere sites. Aangezien LBB niet over de mogelijkheid beschikt om deze linken permanent te controleren noch hun inhoud kan de aansprakelijkheid van LBB in geen geval worden ingeroepen.

11.13 LBB is niet bij machte om de juistheid van alle gegevens, opgenomen op de Site van haar Partners, te waarborgen. Deze laatsten zijn hier volledig verantwoordelijk voor. LBB kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen/geschillen/incidenten die zich mogelijk kunnen voordoen als gevolg van een supplementaire dienst geleverd door een Partner met wie hij de Gebruiker in contact heeft gebracht. LBB komt niet tussen in de contractuele relaties tussen de Gebruiker en de Partners en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van dergelijke relatie. LBB is geen vertegenwoordiger noch agent noch opdrachtgever van de Partners. Bijgevolg moet elke klacht met betrekking tot een aanvullende Dienst, geleverd door een Partner, conform het gemeen recht op de burgerlijke aansprakelijkheid, het onderwerp uitmaken van een klacht bij de Partner in kwestie. De Partners zijn als enigen verantwoordelijk voor de aanvullende Diensten die ze leveren en de klachten of alle hiermee in verband staande problemen.

11.14 Het is overigens mogelijk dat de producten/diensten van al dan niet derde Partners op de Site worden geplaatst via publiciteitsbanners, pop-ups, of gerichte publiciteit die verschijnt in een speciaal daartoe voorziene ruimte op de verschillende pagina’s van de Site. LBB zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de producten en/of diensten van Derden die op die manier op zijn Site zijn geplaatst.


ARTIKEL 12  – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

12.1 De LBB site wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van LBB. Elk niet door LBB toegestaan gebruik van deze elementen, inhouden, beelden, modellen, huurcontracten (reproductie, voorstelling, uittreksel, hergebruik, enz.) geheel of gedeeltelijk kan onder de noemer van namaak vallen waarbij de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader is betrokken.

12.2 De door LBB toegestane exploitatie van elementen, inhouden, beelden en modellen die beschikbaar zijn op zijn Site is uitsluitend beperkt tot hun gebruik conform de doelstelling van de door LBB geleverde Diensten, namelijk de raadpleging ervan als voorbeeld en/of informatie. De door LBB toegestane exploitatie van de Huurcontracten die werden opgesteld met de hulp van de bijkomende bijstand van LBB is uitsluitend beperkt tot het gebruik ervan conform de doelstelling van de door LBB geleverde Diensten, namelijk het gebruik van de Software, enkel door een geregistreerde Gebruiker, voor de bijzondere opstelling van een contract in het kader van een welomschreven transactie. LBB verleent u in geen enkel geval een licentie voor het gebruik van zijn Inhouden, beelden, Modellen of Huurcontracten om deze op grote schaal, systematisch of nog geautomatiseerd te gebruiken teneinde deze te reproduceren, te kopiëren, te verkopen of te exploiteren voor handelsdoeleinden.

12.3 Elke overtreder stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging door de bevoegde rechtbank.

12.4 De gebruikslicentie van de LBB Site die u wordt verleend is beperkt tot de toegang en het gebruik van de LBB Site voor uw eigen strikt persoonlijk gebruik. U bent niet gemachtigd om de LBB site geheel of gedeeltelijk te downloaden of te wijzigen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming daartoe. 

12.5 Deze Site of enig deel van deze Site mag in geen enkel geval gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd worden voor handelsdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. U zal geen technieken aanwenden die toelaten een merk, een logo of enige andere informatie (meer bepaald beelden, tekst, maquettes) waarvan wij eigenaar zijn te kopiëren zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. 

12.6 Elk intellectueel eigendomsrecht of elk ander duidelijk kenmerk zoals de handelsbenaming, de maatschappelijke benaming of nog het merkrecht, het auteursrecht op ‘LeBonbail’ evenals elk logo van ‘LBB’ en het volledige geografisch handvest van de Site zijn exclusief eigendom van LBB. Elk niet toegelaten gebruik of elke niet toegelaten reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden. Elke overtreder stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging door de bevoegde rechtbank.

U zal geen meta-tags of andere ‘verborgen’ tekst gebruiken die onze naam, ons merk of deze van de ondernemingen van onze groep bevat zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

12.7 De Gebruiker eigenaar of beheerder van een Internetsite die, voor persoonlijk gebruik, op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de LBB Site moet hiervoor verplicht de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming vragen aan de Site op het in artikel 1 van onderhavige AGV vermeld adres. Elke link die niet voorafgaandelijk werd toegestaan door LBB moet op eenvoudig verzoek van LBB worden verwijderd.


ARTIKEL 13 – VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1 De persoonlijke Gegevens zijn vertrouwelijk. Ze laten eerst en vooral LBB toe om de werking van uw LBB Account te beheren evenals de met de Gebruikers bestaande contractuele relatie. Deze Gegevens zullen door LBB enkel worden aangewend voor anonieme statistieken.

13.2 Indien u ons dit daarenboven toelaat kan LBB ook deze verzamelde persoonlijke Gegevens gebruiken om uw abonnement op de nieuwsbrief te beheren en om deze te verkopen of over te maken aan derden en/of Partners zodat deze u via mail of via elke andere vorm van publiciteit, immaterieel of fysiek, handelsvoorstellen kunnen doen voor aanvullende Diensten.

Om u volledig op de hoogte te houden van het gebruik van uw persoonlijke Gegevens stellen we u permanent de toegang tot onze vertrouwelijkheidsverklaring ter beschikking, toegankelijk via een hypertekst link terug te vinden onderaan alle pagina’s van de LBB Site.

13.3 Conform de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 de ‘Wet betreffende de elektronische Communicatie’ genoemd is uw toestemming niet vereist als de installatie van een Cookie tot doel heeft om de communicatie via elektronische weg toe te laten of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor de online levering van een dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (Cookies van de sessie).

13.4 LBB laat u weten dat de desactivering van de Cookies het optimale surfen en het gebruik van de toepassingsfuncties kan schaden.

13.5 U kan de aanvaarde Cookies altijd schrappen. Indien u de Cookies wenst te schrappen zullen de parameters of de door deze Cookies gecontroleerde voorkeuren eveneens worden geschrapt.


ARTIKEL 14 – TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 Onderhavige AGV en meer in het algemeen het contract dat u zal afsluiten met LBB zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie ervan en/of de uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

14.2 Indien een klacht in verband met de door onderhavige AGV betrokken Diensten niet met een minnelijke schikking kan worden geregeld dan kan enkel LBB laten vervolgen.


ARTIKEL 15– WETTELIJKE VERMELDINGEN

15.1 Deze Site wordt uitgegeven door de onderneming LEBONBAIL SPRL met de zoals in artikel 1.1 vermelde identificatiegegevens. Het intracommunautair BTW nummer is: BE.0597.636.497. De Directeur van de Publicatie is de SPRL LEBONBAIL.

15.2 De hosting van de sites gebeurt via servers op Iers grondgebied.

15.3 U kan ons op het volgende adres contacteren:

Via de post: Waterloosesteenweg 1151 in 1180 Brussel

Via mail: support@lebonbail.be


ARTIKEL 16 – KLACHTEN 

16.1 Elke Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij LBB door het toesturen van een mail op het in het artikel 17 vermelde adres.

16.2 LBB zal enkel rekening houden met de klachten die handelen over het gebruik van gepersonaliseerde Modellen en over het gebruik van de Software die bijkomend bijstand verleent bij het opstellen van het Huurcontract


ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN 

17.1 Het feit dat LBB niet op enig moment beroep doet op één van de bepalingen van onderhavige AGV kan niet worden geïnterpreteerd als zou deze laatste ervan afzien deze later te laten gelden.

Indien één van de bepalingen van de AGV als nietig zou worden beschouwd dan zal deze worden beschouwd als niet geschreven zonder dat dit invloed heeft op de geldigheid van andere bepalingen.

17.2 De elektronische gegevens die worden bewaard in de informatiesystemen van LBB en die betrekking hebben op de door LBB voorgestelde Diensten zijn vertrouwelijk tussen de partijen behoudens tegenbewijs. Deze elektronische gegevens vormen dus ontvankelijke, geldige bewijzen die tegenstelbaar zijn aan de Gebruikers in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat op papier zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.


© 2024 LeBonBail
design by twinn