Toegang tot de hoofdinhoud

LeBonBail en zijn diensten

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen

Welke diensten biedt LeBonBail aan?

LeBonBail biedt u een platform aan voor de opstelling op maat van een huurcontract: 
  1. U maakt gebruik van een formulier dat zich gaandeweg aanpast aan uw situatie.
  2. LeBonBail genereert een huurcontract in pdf formaat dat u in uw persoonlijke ruimte kan downloaden en dat u kan wijzigen zolang u het contract niet geactiveerd heeft.
  3. Eens het contract werd geactiveerd in uw persoonlijke ruimte, begeleidt LeBonBail de verhuurder en de huurder de ganse looptijd van het huurcontract door hen te wijzen op belangrijke vervaldata.

LeBonBail stelt juridische bijstand ter beschikking bij het opstellen van een huurcontract maar komt zelf, zelfs niet bijkomend, tussen in de procedure van verhuring.

Hoelang duurt het opstellen van het huurcontract?

Het invullen van het formulier neemt 10 à 15 minuten in beslag. Alles hangt af van uw situatie: er zullen meer of minder vragen worden gesteld naargelang het al dan niet om een goed in mede-eigendom gaat, of er sprake is van medehuur, enz.

Wie stelt het huurcontract op?

U bent degene die het contract opstelt. LeBonBail is een opstellingsplatform dat u toelaat om zelf contracten, die door advocaten voor eensluidend werden verklaard, te genereren. Elke gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de opstelling van het huurcontract dat moet zijn aangepast aan zijn doelstellingen, rekening houdend met de verplichtingen en juridische bijzonderheden eigen aan de Partijen in het contract.

Wie leest mijn huurcontract na?

Het door u opgestelde contract wordt door LeBonBail niet nagelezen.

De modellen en frames werden opgesteld door gespecialiseerde advocaten maar elk contract wordt door ons informaticaprogramma automatisch uitgewerkt in functie van uw antwoorden.

Als u uw contract wil laten nalezen, en dan vooral de eventuele bijzondere clausules die u hierin heeft opgenomen, neem dan contact met ons op en wij verwijzen u door naar een advocaat.

Waar kan ik een antwoord vinden op bepaalde vragen in het formulier?

LeBonBail leidt u doorheen het formulier met toelichtingen en links naar nuttige sites of relevante wetteksten.

Moet ik alle vragen op het formulier beantwoorden?

Enkel de vragen met een * zijn verplicht in te vullen om zo het huurcontract te genereren. We raden u echter ten zeerste aan om alle in het formulier gestelde vragen te beantwoorden. Wordt een vraag niet beantwoord dan, zal de pdf een blanco vak bevatten dat manueel kan worden ingevuld.

Hoe werkt het systeem om de huurder uit te nodigen?

De wet voorziet dat er bepaalde gedetailleerde informatie over de verhuurder(s) en de huurder(s) moet worden verstrekt. De verhuurder (of de vastgoedmakelaar) beschikt niet altijd over alle informatie in verband met de huurder en kan hem dus via mail, via de website, vragen om de op hem betrekking hebbende velden in te vullen. Enkel de verhuurder kan een huurcontract opstellen en wijzigen. Hij zal dus de door de huurder opgegeven informatie moeten valideren, wil er hiermee rekening worden gehouden. De huurder zal pas toegang krijgen tot het ganse huurcontract nadat de verhuurder klaar is met de opstelling ervan. 

Kan er gelijktijdig met het huurcontract een voorbeeld van een plaatsbeschrijving worden gedownload?

Ja. Bij uw huurcontract is een model van een plaatsbeschrijving gevoegd dat zich automatisch aanpast aan de in het formulier opgenomen beschrijving van het verhuurde goed.

Wat betekenen de waarschuwingen?

Het huurcontract verbindt de verhuurder en de huurder voor meerdere jaren. Opdat de rechten en plichten van elk van hen zouden worden nageleefd, moet elk van hen de vervaldata respecteren (hernieuwing, stilzwijgende verlenging, indexering van de huur, enz.) Om geen enkele vervaldatum te missen stuurt LeBonBail naar de verhuurder(s) en de huurder(s) waarschuwingen die hen herinneren aan de sleutelmomenten in het contract. Om van dit 'alarmsysteem' gebruik te maken moet dit in de persoonlijke ruimte geactiveerd worden. 

Hoeveel kost de opstelling van een huurcontract met LeBonBail?

De opstelling van een huurcontract en de 'alarmdienst' zijn gratis.

Is LeBonBail een advocatenkantoor?

Nee, LeBonBail ontwikkelt software die het de gebruikers mogelijk maakt om zelf huurcontracten op te stellen.

Wie zijn de advocaten-partners van het platform?

De advocaten-partners van LeBonBail zijn experten die gespecialiseerd zijn in vastgoedrecht en huurrecht.

Wat moet ik doen als ik mijn paswoord ben vergeten?

U moet in uw inlogvenster enkel klikken op Paswoord vergeten? We sturen u dan een mail om een nieuw paswoord aan te maken.

Is de site beveiligd?

LeBonBail gebruikt een Securized Hypertext Transfer Protocol dat een echtheidscertificaat gebruikt dat de vertrouwelijkheid en de volledigheid van de door de gebruiker verstuurde gegevens garandeert.

Het opstellen van een huurcontract - Juridisch kader

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen

Is een huurcontract verplicht bij het te huur stellen van een woning?

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet schriftelijk worden opgesteld. Dit kan met een "onderhandse" akte, hetzij rechtstreeks tussen de verhuurder en de huurder hetzij met de hulp van een vakman.

Voor de seizoensgebonden verhuring wordt de ondertekening van een huurcontract aangeraden maar dit is niet verplicht.

Welke wet regelt de woonhuurcontracten?

De woonhuurcontracten worden over het algemeen geregeld door de bepalingen van de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek. Het kan gaan om huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats, huurcontracten voor het tweede verblijf, seizoensgebonden verhuring, enz. 

De huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats worden daarenboven geregeld door de wet van 20 februari 1991, de zogenaamde Huurwet.

Bestaan er inzake het woonhuurcontract bijzonderheden eigen aan elk gewest?

De vormvoorschriften voor het huurcontract verschillen van gewest tot gewest wat betreft de bijlagen. Elk huurcontact moet een bijlage bevatten met de belangrijkste wetsbepalingen en wettelijke voorzieningen inzake het woonhuurcontract. Deze bijlage verschilt naargelang het goed gelegen is in het Brusselse, het Vlaamse of het Waalse Gewest. Het huurcontract dat u op onze site opstelt zal de bijlage automatisch aanpassen in functie van het gewest waar het goed is gelegen.

Opmerking: de regionalisatie van de huurwet is op 01 juli 2014 van kracht geworden. Dit zal waarschijnlijk een invloed hebben op de respectieve evolutie van deze teksten voor elk gewest.

Welke zijn de verplichte bijlagen bij het huurcontract?

De wet voorziet dat de volgende bijlagen bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats worden gevoegd: 
  1. herinnering aan de minimumcriteria inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.
  2. herinnering aan bepaalde wettelijke bepalingen (teksten vastgelegd in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007).
  3. plaatsbeschrijving.
Het staat de verhuurder en de huurder vanzelfsprekend vrij om andere bijlagen bij te voegen.

In hoeveel exemplaren moet het huurcontract worden getekend?

Het huurcontract moet in zoveel exemplaren worden opgesteld als er partijen zijn. Om praktische redenen kan het nodig zijn om nog een bijkomend origineel exemplaar te voorzien voor de registratie. 
Het contract moet daarenboven het aantal originelen, dat werd opgesteld en ondertekend, vermelden.

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn