Toegang tot de hoofdinhoud

Vertrouwelijkheidsverklaring


Onderhavige vertrouwelijkheidsverklaring (de «Verklaring») formaliseert ons engagement met betrekking tot het respecteren van de gegevens van persoonlijke aard van de Gebruikers van de Internetsites www.lebonbail.be. De uitdrukkingen in hoofdletters worden standaard in de Algemene Gebruiksvoorwaarden gedefinieerd.

1. ARTIKEL 1 – ALGEMENE PRINCIPES 

1.1. Alle gegevens van persoonlijke aard (hierna genoemd de «persoonlijke Gegevens ») die we inzamelen zullen worden behandeld conform de Belgische en Europese reglementering die van toepassing is op de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard, meer bepaald de Richtlijn 2002/58/EC, gewijzigd door de Richtlijn 2009/136/EC omgezet naar het Belgisch recht door de wet van 15 december 1999 op de bescherming van de privacy, de wet van 13 juni 2005 genaamd ‘Wet betreffende de elektronische communicatie’ gewijzigd door de wet van 10 juli 2012, maar ook met de specifieke regels voor het handelsverkeer zoals is voorzien in boek VII van het Wetboek van economisch recht. De verwerking van de gegevens van persoonlijke aard werd opgenomen in een verklaring bij de Privacy commissie onder het nummer: VT005058623.

1.2. U wordt verzocht om onderhavige Verklaring grondig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud.

2. ARTIKEL 2 – VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

2.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens van persoonlijke aard is de onderneming LEBONBAIL SPRL, met maatschappelijke zetel gevestigd in 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 geregistreerd in de KBO onder het nummer RPR: 0597.636.497 (hierna genoemd « LBB» of « Wij »). Deze biedt onder andere een online service aan op de site www.lebonbail.be (hierna genoemd «  Site LBB » of « Site ») die u toelaat om gebruik te maken van bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract of u nu een bevoegde Huurder, een Verhuurder, een Beheerder van goederen of enige andere Derde bent. 

3. ARTIKEL 3 - TOEPASSINGSVELD

3.1. De Verklaring omschrijft de maatregelen die worden genomen om uw Gegevens van persoonlijke aard tijdens het gebruik van de op de LBB site beschikbare Diensten en uw rechten als Gebruiker van deze Diensten in verband met de exploitatie van deze persoonlijke Gegevens te exploiteren en te beheren. 

3.2. De Verklaring is van toepassing op alle diensten die LBB op zijn Site aanbiedt. Bij uw registratie op de Site geeft U ons de toelating om uw persoonlijke Gegevens te verwerken overeenkomstig onderhavige Verklaring. Indien u dit weigert gelieve dan af te zien van het gebruik van de Site en van de Diensten.

4. ARTIKEL 4 – GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN INGEZAMELD

Als u de LBB Site gebruikt is het mogelijk dat de informatie (inclusief de persoonlijke Gegevens) op de volgende manieren worden ingezameld:

4.1. Indirecte inzameling van uw persoonlijke Gegevens bij de aanmaak van een uitnodigingsmail: 

Het is mogelijk dat een andere Gebruiker van het Platform ons, in het kader van het gebruik van Software voor bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract, uw emailadres bezorgt zodat we u een uitnodigingsmail kunnen toesturen voor registratie op de LBB Site.

4.2. Directe inzameling van persoonlijke Gegevens bij uw Registratie: 

In dit geval zal u bij uw inschrijving worden verzocht om een formulier in te vullen en om verplicht het e-mailadres mee te delen dat u wenst te gebruiken in het kader van uw contractuele relatie met LBB. Facultatief zal u ook over de mogelijkheid beschikken om ons uw maan, voornamen en andere gegevens mee te delen of in geval van een rechtspersoon, de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de onderneming evenals de namen en voornamen van een vertegenwoordiger.

4.3. Indirecte inzameling van persoonlijke Gegevens bij het opstellen van een Huurcontract

Het gebruik van de software voor bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract vereist dat er in een dynamisch formulier bepaalde informatie en persoonlijke Gegevens van de bij het Huurcontract betrokken Partijen worden opgenomen. Deze informatie en persoonlijke Gegevens kunnen worden meegedeeld door de Gebruiker zelf of door een andere Gebruiker die belast is met het opstellen van het Huurcontract waarbij de Gebruiker Partij is of zal zijn. De aldus bedoelde persoonlijke Gegevens zijn de volgende:

Voor een natuurlijke persoon:

 • Namen
 • Voornamen 
 • Civiliteit
 • Burgerlijke staat
 • Datum en plaats van geboorte
 • Emailadres 
 • Vast telefoonnummer en/of GSM nummer
 • Adres van inschrijving

Voor een rechtspersoon:

 • Maatschappelijke benaming
 • Adres van de maatschappelijke zetel
 • Namen van de vertegenwoordiger
 • Voornamen van de vertegenwoordiger Emailadres
 • Vast telefoonnummer en/of GSM nummer

4.4. Surfen op de Site: informatie ingezameld via de technologische middelen

4.4.1.1. Gegevens van verbinding. 

Als u de LBB Site bezoekt kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens inzamelen zoals uw IP adres (Internet Protocol), het MAC adres van uw computer, datum en tijdstip van de verbinding, evenals uw type browser. 

4.4.1.2. Gegevens tijdens het surfen. 

We maken ook gebruik van Cookies om informatie in te zamelen die moet toelaten de manier waarop u inlogt op de Site, de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u voor elk hiervan spendeert, re reconstrueren.

4.5. Inschrijving op onze Newsletter 

Als u zich inschrijft op onze Newsletter dan maakt u uw emailadres bekend.

5. ARTIKEL 5 – DOELSTELLING VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

5.1. De persoonlijke Gegevens die wij rechtstreeks en/of onrechtstreeks inzamelen dienen in de eerste plaats om u te identificeren als Gebruiker van de op de LBB Site aangeboden Diensten, ten tweede om u een persoonlijke ruimte aan te bieden op dit Platform, ten derde om u, in voorkomend geval, toe te laten om het platform van bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract te gebruiken en ten vierde om uw account te beheren. We gebruiken uw persoonlijke Gegevens ook met de bedoeling onze Diensten te exploiteren en te verbeteren. Deze informatie laat ons toe om onze Diensten beter af te stemmen op uw verwachtingen. Zo behouden we ons in het bijzonder het recht voor om bij uw gebruik van de software voor bijkomende bijstand bij het opstellen van een Huurcontract, bepaalde van uw gegevens in te zamelen, te bundelen en te registreren, bijvoorbeeld uw antwoordtijd, uw standaardkeuzes, enz.….

5.2. Als u ons dit uitdrukkelijk toestaat, hetzij door uw emailadres in te vullen in het vak ‘Schrijf u in op onze Newsletter’ op de Site of door het daartoe voorziene vakje bij de opening van uw Account aan te kruisen gaat u ermee akkoord om een Newsletter te ontvangen (nieuwsbrief) die volgens een door LBB gekozen frequentie wordt verstuurd.

5.3. In het kader van uw gebruik van de LBB Diensten voorbehouden aan de Gebruikers kunnen we u berichten toesturen die gelinkt zijn aan de werking of het beheer van de Diensten evenals andere informatie.

5.4. We kunnen van de inzamelde persoonlijke Gegevens ook gebruik maken voor rechtstreekse marketingdoeleinden voor onze eigen Diensten en/of deze van onze Handelspartners van wie de diensten als bijkomend kunnen worden beschouwd bij het afsluiten van een huurcontract, zoals diensten die worden verstrekt door verzekeringsmaatschappijen, banken of nog de leveranciers van gas, elektriciteit, telefonie of internet, verhuisfirma’s, firma’s voor de installatie van alarmsystemen, onderhoud van de verwarmingsketel of elk ander huishoudelijk toestel, syndicus of keuringsdienst voor onroerend goed, zonder dat deze lijst als beperkend kan worden beschouwd. Deze diensten worden hierna ‘aanvullende Diensten ‘ genoemd.

5.5. In dat opzicht staat u ons toe om deze persoonlijke Gegevens aan onze Partners te verkopen en/of over te maken met als doel op de hoogte te blijven van promoties, commerciële berichten of informatie in verband met deze aanvullende Diensten. 

5.6. Deze aanvullende Diensten kunnen u rechtstreeks worden aangeboden via uw LBB account, via mail of via elke andere elektronische en/of fysieke informatiedrager. We zullen in elk geval alle redelijke maatregelen nemen om er voor te zorgen dat voornoemde Partners deze Verklaring naleven.

5.7. Ons beleid bestaat erin om onze Partners het verbod op te leggen om uw persoonlijke Gegevens te gebruiken voor enig ander doel dan de aanvullende Diensten.

5.8. We kunnen ook uw persoonlijke Gegevens gebruiken voor statistisch onderzoek om op die manier onze diensten te verbeteren. 

5.9. We kunnen mogelijk uw persoonlijke Gegevens verspreiden indien dit nodig is om (a) de toepasbare wetten na te leven of om gevolg te geven aan een bevelschrift of bevel van de rechtbank; of om (b) onze rechten of deze van de Gebruikers van de Site te beschermen en te verdedigen.

5.10. Als u surft op ons Site kunnen externe dienstverleners de persoonlijke Gegevens inzamelen. Deze derden leveren een dienst met als doel de goede werking van onze activiteit mogelijk te maken. Behalve in het geval dat een derde u vraagt om zijn vertrouwelijkheidsverklaring en zijn gebruiksvoorwaarden te aanvaarden zullen deze derden uw persoonlijke Gegevens met niemand anders dan met ons delen.

5.11. De Site kan links bevatten naar andere derden Internetsites van alle aard met inbegrip van links naar sites van sociale netwerken. In dit opzicht begrijpt en aanvaardt de Gebruiker dat elke verwerking van de persoonlijke Gegevens door de generators en/of verantwoordelijken van deze sites niet zijn gedekt door onderhavige Verklaring. LBB zal bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebruik dat er van uw persoonlijke Gegevens wordt gemaakt door deze derde sites aangezien ze geen controle heeft over het beschermingsbeleid van de persoonlijke gegeven en het toegepaste vertrouwelijkheidsbeleid door die derde sites. 

5.12. We kunnen de persoonlijke Gegevens anoniem maken door de persoonlijke identificeerbare elementen weg te laten zoals bijvoorbeeld de namen en het emailadres, en de persoonlijke Gegevens hergroeperen om deze te gebruiken in het kader van marktstudies of voor andere professionele doelstellingen. We kunnen deze anoniem gemaakte informatie dan verspreiden onder derden.

5.13. We staan de verkoop of de overdracht van persoonlijke Gegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming.

5.14. Derden kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke Gegevens voor de noden van onderhandelingen om onze activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen. We kunnen dan ook, enkel hiervoor, de transfer van uw persoonlijke Gegevens toestaan.

6. ARTIKEL 6 – RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING, VERBETERING EN SCHRAPPING

6.1. U beschikt over het recht op toegang tot, wijziging, verbetering en schrapping van de persoonlijke Gegevens die op u betrekking hebben. U kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar het volgende adres: support@lebonbail.be

6.2. Vooraleer in te gaan op een vraag tot wijziging, verbetering of schrapping van uw persoonlijke Gegevens kunnen we u vragen om u te identificeren.

6.3. Om uit te schrijven op onze nieuwsbrief en/of de mails van onze Partners kunt u gebruik maken van uw recht op verzet door te klikken op de link om u uit te schrijven die u onderaan elke pagina vindt. Uw verzoek tot uitschrijving gaat pas in als u een bericht ter bevestiging ontvangt. Indien dit niet het geval is kunt u van uw recht op verzet gebruik maken zoals is omschreven in het artikel 6.1 van onderhavige Verklaring.

7. ARTIKEL 7 – COOKIES

7.1. De Cookies zijn gegevens die naar uw terminal worden gestuurd via uw browser als u inlogt op het LBB Platform en die bestaan uit een uniek identificatienummer. De Cookies maken de toegang tot uw LBB account eenvoudiger evenals het surfen en drijven de snelheid en de efficiëntie van het gebruik van deze laatsten op. De Cookies laten ook toe om het gebruik van de LBB site te analyseren evenals uw LBB account.

7.2. U kan weigeren om technische Cookies te installeren in functie van de Software van uw browser.

7.3. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 genaamd ‘De Wet betreffende de elektronische communicatie’ is uw toestemming niet vereist voor de installatie van een Cookie die uitsluitend tot doel heeft om de elektronische communicatie toe te laten of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk is voor de levering van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (Cookies van de sessie).

7.4. Wat de andere Cookies betreft zal LBB u op de hoogte houden van het gebruik ervan en u ook voorafgaandelijk om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de installatie ervan op om het even welke van uw terminals (computers, tablets, smartphones, enz.…) via een banner die slechts één keer zal verschijnen bij uw eerste verbinding met de LBB Site.

7.5. Als u besluit om uw surfparameters opnieuw te initialiseren op uw browser of om alle op uw terminals geregistreerde Cookies te wissen dient u te weten dat deze banner automatisch opnieuw zal verschijnen bij de eerste verbinding met de LBB Site nadat u uw vertrouwelijke parameters van uw browser opnieuw heb geïnitieerd.

7.6. LBB laat u weten dat het deactiveren van de Cookies invloed kan hebben op het optimale surfen en de toepassingsfuncties.

7.7. U beschikt altijd over de mogelijkheid om aanvaarde Cookies te schrappen. Indien u Cookies wenst te schrappen dan zullen de door die Cookies gecontroleerde parameters of voorkeuren eveneens worden geschrapt.

8. ARTIKEL 8 – BEVEILIGING

8.1. LBB verbindt zich ertoe om de gegevens van persoonlijke aard naar best vermogen te beschermen op zijn Site teneinde te beletten dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan niet geautoriseerde derden. LBB kan u daarentegen geen waarborg geven voor risico’s verbonden aan de technische specificiteit van het Internet, dit wil zeggen dat de informatie die door LBB wordt verstuurd via het Internet niet zal worden onderschept door derden.

9. ARTIKEL 9 – BEWARING VAN DE GEGEVENS

9.1. LBB zal uw persoonlijke gegevens minstens bewaren tot uw LBB Account wordt gedeactiveerd. Daarna zal LBB uw persoonlijke gegevens gedurende 1 jaar bewaren en dit met de bedoeling u nieuwe producten en/of diensten beschikbaar op de LBB Site aan te bieden evenals voor de door onze Partners voorgestelde aanvullende Diensten.


© 2024 LeBonBail
design by twinn