Toegang tot de hoofdinhoud

Wettelijke Vermeldingen


Deze site wordt uitgegeven door de SPRL LEBONBAIL, in de KBO ingeschreven onder het nummer BE.0597.636.497

Zetel: Waterloosesteenweg 1151 in 1180 Ukkel

Email: support@lebonbail.be


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETGEBRUIK

OPGELET! U wordt ten sterkste aangeraden om onderhavige Algemene Voorwaarden voor internetgebruik aandachtig te lezen vooraleer de site te raadplegen. Onderhavige Algemene Voorwaarden voor Internetgebruik hebben tot doel de voorwaarden voor toegang tot en het gebruik van de sites <www.lebonbail.be> (hierna genoemd de <<Site>>) te bepalen. 

In onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt als Gebruiker van de Site (hierna genoemd de «Gebruiker» of «U») omschreven elke Internetgebruiker die de Site raadpleegt.

SPRL LEBONBAIL, in de KBO ingeschreven onder het nummer BE.0597.636.497 wordt hierna genoemd (« LBB »).


1 – WIJZIGING EN VERSIE AGV INTERNETGEBRUIKERS

OPGELET: LBB behoudt zich het recht voor om op elk moment onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of bij te werken en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker wordt dus aangeraden om regelmatig kennis te nemen van de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die permanent beschikbaar zijn op de Site.


2 – VEREISTE TECHNISCHE CONFIGURATIES 

De Gebruiker is ertoe gehouden om de volgende technische aanwijzingen te volgen om toegang te krijgen tot de Site en er de aangeboden diensten optimaal te gebruiken. Hij zal zich onthouden van elke handeling die van aard is de goede werking of technische toegankelijkheid van de Site in gevaar te brengen of te verstoren. De minimum vereiste configuratie voor toegang tot de Site is de volgende: (recente web browser (Chrome, Firefox, Safari, IE9 + of compatibel) met geactiveerde JavaScript support evenals de beschikking over Software die de bestanden in PDF formaat kan lezen en registeren).


3 - TOEGANG

De toegang tot de Site is meer bepaald mogelijk vanaf een computer, een telefoon, een personal assistent of een terminal die verbonden is met een telecommunicatie netwerk volgens de communicatieprotocollen die op het Internet worden gebruikt.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de kosten voor toegang en surfen op de Site uitsluitend te zijnen laste vallen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de Site in te loggen met materieel dat virusvrij is. LBB waarborgt niet dat zijn servers, host van de Site, vrij zijn van virussen en andere gevaarlijke componenten. Het is dus aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die eventueel circuleren op het Internet.

De Gebruiker gaat akkoord met het feit dat LBB in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor toevallige schade, materieel en/of immaterieel, rechtstreeks en/of onrechtstreeks die het resultaat kan zijn van de toegang tot of het gebruik van de Site, met inbegrip van de ontoegankelijkheid, het verlies van gegevens, beschadigingen, vernielingen of virussen die het informaticamaterieel van de Gebruiker kunnen treffen en/of van de aanwezigheid van virussen op zijn Site.

Al het gedownloade en/of verkregen materieel, op welke manier ook, tijdens het gebruik van de Site, valt overigens onder het risico van de Gebruiker. LBB is geenszins verantwoordelijk voor schade en/of verlies van gegevens door hun computer.4 – BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De Site is 24 uur op 24, 7 op 7 toegankelijk behalve in geval van overmacht of een voorval dat buiten de controle van LBB valt.

LBB kan evenwel besluiten tot een dienstonderbreking om reden van technisch onderhoud of de nodige bijwerking met het oog op de goede werking van de Site en het materieel terzake of voor elke andere reden waardoor de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk kan worden opgeschort zonder de Gebruiker hiervan voorafgaandelijk te verwittigen.

LBB is niet gehouden tot enige verplichting van resultaat met betrekking tot de technische toegankelijkheid van de Site. LBB is in geen geval verantwoordelijk voor onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat LBB de kenmerken van de diensten, aangeboden door LBB op de Site, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan beëindigen of wijzigen en zonder dat de Gebruiker dit kan verhalen op LBB


5 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

De LBB site wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van LBB. Elk niet door LBB toegestaan gebruik van deze elementen, inhouden, beelden, modellen, huurcontracten (reproductie, voorstelling, uittreksel, hergebruik, enz.) geheel of gedeeltelijk kan onder de noemer van namaak vallen waarbij de dader burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De gebruikslicentie van de LBB Site die u wordt verleend is beperkt tot de toegang en het gebruik van de LBB Site voor uw eigen strikt persoonlijk gebruik. U bent niet gemachtigd om de LBB site geheel of gedeeltelijk te downloaden of te wijzigen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming daartoe. 

De door LBB toegestane exploitatie van elementen, inhouden, beelden en modellen die beschikbaar zijn op zijn Site is uitsluitend beperkt tot hun gebruik conform de doelstelling van de door LBB geleverde Diensten, namelijk de raadpleging ervan als voorbeeld en/of informatie.


– BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

De Gebruiker ziet af van de aansprakelijkheid van LBB, van zijn uitgevers of van de auteur van zijn teksten en zal zich op geen dergelijk nadeel kunnen beroepen zelfs niet in geval van zwakte of onjuistheid, al dan niet flagrant, van de inhoud en/of de diensten. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de raadpleging, het gebruik en de interpretatie van de inhoud van de Site.

De Gebruiker erkent dat hijzelf elk schrijven opstelt uitgaande van de modellen die ter beschikking worden gesteld op de Site van LBB en zonder advies van een raadsman. LBB raadt u in elk geval aan om de raad in te winnen van een raadsman vooraleer de inhoud van elk model of elke informatie die door LBB ter beschikking wordt gesteld goed te keuren.

LBB verleent u in geen enkel geval een licentie voor het gebruik van zijn inhoud om deze op grote schaal, systematisch of nog geautomatiseerd te gebruiken teneinde deze te reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren voor handelsdoeleinden.

Elk intellectueel eigendomsrecht of elk ander duidelijk kenmerk zoals de handelsbenaming, de maatschappelijke benaming of nog het merkrecht, het auteursrecht op ‘LeBonbail’ evenals elk logo van ‘LBB’ en het volledige geografisch handvest van de Site zijn exclusief eigendom is van LBB. Elk niet toegelaten gebruik of elke niet toegelaten reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden. Elke overtreder stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging door de bevoegde rechtbank.

U zal geen meta-tags of andere ‘verborgen’ tekst gebruiken die onze naam, ons merk of deze van de ondernemingen van onze groep bevatten zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.


7 -  TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Onderhavige AGV voor Internetgebruik zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie ervan en/of de uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 


© 2024 LeBonBail
design by twinn