Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract van korte duur

Het huurcontract van korte duur mag niet langer lopen dan 3 jaar, verlenging en hernieuwing inbegrepen. Het contract neemt een einde op de aanvankelijk voorziene vervaldag op voorwaarde dat de vooropzegging minstens 3 maanden vóór de vervaldag werd betekend. Het huurcontract kan niet voortijdig worden ontbonden tenzij het contract dit voorziet.
Verhuurders en huurders verkiezen soms een huurcontract van korte duur boven een klassiek huurcontract van 9 jaar.
  • Het laat de huurder, die er minder dan 3 jaar wil wonen, toe om geen schadevergoeding te betalen bij zijn vertrek. Dat is bijvoorbeeld zo voor een geëxpatrieerde die zich enkele maanden in Brussel wil installeren.
  • Het biedt de verhuurder wat meer soepelheid en flexibiliteit. Zich vastleggen voor 9 jaar kan soms angstaanjagend zijn

Korte duur betekent hoogstens 3 jaar.

Het huurcontract van korte duur heeft een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 jaar. De Huurwet (art. 3 §.6) voorziet geen minimumlooptijd.

Verlenging en hernieuwing van een huurcontract van korte duur

Het huurcontract van korte duur kan worden verlengd (verlenging van de aanvankelijk overeengekomen looptijd) of hernieuwd (ondertekening van een nieuw huurcontract).

Verlenging van een huurcontract van korte duur

  • Het huurcontract mag niet al eens zijn verlengd: een huurcontract van korte duur kan maar één keer worden verlengd.
  • De verlenging moet schriftelijk gebeuren.
  • De totale gecumuleerde looptijd van het huurcontract mag niet meer bedragen dan 3 jaar.
  • De voorwaarden van het huurcontract moeten ongewijzigd blijven met uitzondering van de looptijd van de verlenging die kan verschillen van de oorspronkelijke looptijd.

Hernieuwing van het huurcontract van korte duur

Het is overigens perfect mogelijk om, na afloop van een huurcontract van 9 jaar, met dezelfde huurder een huurcontract van korte duur te ondertekenen.

Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het huurcontract van korte duur geherkwalificeerd als huurcontract van 9 jaar.

Zelfs als het huurcontract van korte duur wordt verlengd, moet dit altijd door de verhuurder en de huurder volgens de vorm worden ontbonden.
Als er niet minstens binnen de 3 maanden vóór de vervaldatum van het huurcontract door de verhuurder of de huurder een kennisgeving van opzegging wordt verstuurd, dan wordt het huurcontract van korte duur automatisch geherkwalificeerd tot huurcontract van 9 jaar met dezelfde voorwaarden als het huurcontract van korte duur, zelfs indien de partijen een nieuw huurcontract van korte duur hebben ondertekend.
Dit geldt ook als de huurder de plaats verder blijft bewonen zonder verzet door de verhuurder: het huurcontract wordt dan beschouwd als te zijn afgesloten voor een periode van 9 jaar vanaf de datum van de aanvang van het huurcontract van korte duur en volgens dezelfde voorwaarden.
Het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 bevestigt het dwingende karakter van deze bepaling opnieuw: geen enkele tegenstrijdige contractuele overeenkomst is geldig.

Kan het contract van korte duur voortijdig worden ontbonden door de huurder?

De voortijdige ontbinding van het huurcontract van korte duur is onderwerp van discussie zowel op het vlak van doctrine als van rechtspraak. Het artikel 3 van de Huurwet voorziet niet dezelfde mogelijkheden van voortijdige ontbinding als voor het huurcontract van 9 jaar, maar verbiedt ook niet uitdrukkelijk om dit op te nemen in het huurcontract.
De tendens pleit voor contractuele vrijheid: dat is overigens het standpunt dat FOD Justitie (FOD Justitie, Huurwet, 14de editie, maart 2013) en Lebonbail.be innemen. Onze assistent bij het opstellen van het huurcontract voorziet een clausule van voortijdige ontbinding door de huurder zoals deze is opgenomen in het huurcontract van 9 jaar.
LeBonBail stelt een assistent bij de opstelling van het huurcontract ter beschikking waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht. Deze assistent is een professionele oplossing om gemakkelijk door onze gespecialiseerde advocaten voor eensluidend verklaarde huurcontracten op te stellen.
Zie ook : 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn