Toegang tot de hoofdinhoud

De looptijd van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats: het huurcontract van meer dan negen jaar

Het huurcontract moet de vervaldag van het huurcontract van meer dan negen jaar vastleggen. Dit moet worden opgesteld voor een notaris. De clausules van voortijdige verbreking en ontbinding van het huurcontract van negen jaar zijn eveneens van toepassing.
Het artikel 3 van de wet op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats biedt de mogelijkheid om af te wijken van de «klassieke looptijd» van negen jaar en om een huurcontract met een langere looptijd te ondertekenen.

Het huurcontract van meer dan negen jaar heeft geen maximum looptijd.

De looptijd is langer dan negen jaar, maar de wet voorziet geen maximum. Aan de andere kant moet de einddatum van het huurcontract in het contract zijn voorzien. Het woonhuurcontract van onbepaalde duur is in feite niet toegelaten.

Het huurcontract van meer dan negen jaar moet een notariële akte zijn.

Het huurcontract van meer dan negen jaar moet authentiek zijn, dit wil zeggen worden opgesteld met een notariële akte.

Einde, verlenging en hernieuwing van een huurcontract van meer dan negen jaar

De verhuurder of de huurder die een einde wenst te stellen aan het huurcontract op de aanvankelijk overeengekomen vervaldatum moet minstens zes maanden vooraf een kennisgeving van opzegging versturen.
Bij ontstentenis zal het huurcontract automatisch (en dit bij elke nieuwe vervaldag van het huurcontract) worden verlengd voor een periode van drie jaar tegen dezelfde voorwaarden.

De voortijdige verbreking van het huurcontract van meer dan negen jaar

De clausules voor de voortijdige verbreking van het huurcontract van negen jaar zijn eveneens van toepassing op de huurcontracten van meer dan negen jaar: 

Clausules van voortijdige verbreking door de verhuurder (§2, 3 en 4).

De verhuurder kan het huurcontract voor meer dan negen jaar voortijdig verbreken in drie door de wet voorziene situaties behalve als het huurcontract deze bepalingen uitsluit of beperkt: 
  • voortijdige verbreking voor persoonlijke bewoning, op elk moment, mits een vooropzeggingstermijn van zes maanden;
  • voortijdige ontbinding voor werken, na afloop van de eerste en de tweede driejarige periode, mits een vooropzeggingsperiode van zes maanden;
  • voortijdige ontbinding zonder reden, na afloop van een driejarige periode, na een vooropzeggingsperiode van zes maanden en mits een schadevergoeding te betalen aan de huurder. Deze schadevergoeding is gelijk aan negen maanden of zes maanden of drie maanden huur naargelang het contract een einde neemt na afloop van de eerste, de tweede driejarige periode of de derde (en volgende) driejarige periode.

Clausules van voortijdige verbreking door de huurder (§5).

Het huurcontract voor meer dan negen jaar moet een clausule van voortijdige verbreking door de huurder voorzien zoals is opgenomen in paragraaf 5 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991. De vooropzeggingsperiode bedraagt drie maanden en de huurder is een schadevergoeding verschuldigd als hij in de loop van de eerste driejarige periode een einde stelt aan het huurcontract: deze schadevergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang het huurcontract een einde neemt in de loop van het eerste, tweede of derde jaar. 
LeBonBail stelt een assistent bij de opstelling van het huurcontract ter beschikking waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht. Deze assistent is een professionele oplossing om gemakkelijk door onze gespecialiseerde advocaten voor eensluidend verklaarde huurcontracten op te stellen.
Zie ook : 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn