Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging huur vóór afloop termijn zonder reden

Gelieve paragraaf 4 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 en meer bepaald de toepassingsvoorwaarden van deze clausule en de aan de huurder(s) verschuldigde schadeloosstellingen aandachtig te lezen. Gelieve ook uw huurcontract aandachtig na te lezen om te zien of de Partijen, conform de door de wet geboden mogelijkheid, niet zijn overeengekomen om deze mogelijkheid van voortijdige ontbinding uit te sluiten of te beperken. 
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…
Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Opzegging

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed gelegen: ………………………………………………. [Volledig adres], getekend op ….../…./…….… en een aanvang nemend op ….../…./…….….

 

Ik moet u tot mijn spijt laten weten dat [kiezen] ik/de verhuurder een einde wens(t) te stellen aan het huurcontract op datum van ….../…./…….….[ten vroegste 6 maanden na datum van onderhavige aangetekende zending met ontvangstbevestiging], overeenkomstig paragraaf 4 van het artikel 3 van de wet van 20 februari die de mogelijkheid tot ontbinding voorziet op het einde van de eerste of tweede driejarige periode.

De vooropzeggingstermijn van minstens 6 maanden begint te lopen vanaf de datum van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.  

 

Ik blijf volledig te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn