Toegang tot de hoofdinhoud

Zijn huurder opzeggen voor persoonlijke bewoning

De ontbinding voor persoonlijke bewoning is bedoeld voor de verhuurder of een familielid tot de derde graad. Bij kennisgeving van het einde van het huurcontract zal er een vooropzeggingstermijn van zes maanden moeten worden nageleefd. Gaat de persoonlijke bewoning niet door, dan zal de verhuurder de huurder een schadevergoeding, gelijk aan achttien maanden huur, verschuldigd zijn.
De persoonlijke bewoning is één van de drie redenen voor voortijdige ontbinding van het huurcontract door de verhuurder. De verhuurder en de huurder kunnen deze mogelijkheid uitsluiten of beperken in het huurcontract.

Wat verstaat men onder ontbinding van het huurcontract voor persoonlijke bewoning?

Het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 omschrijft wat men moet verstaan onder «persoonlijke bewoning». Het kan gaan om: 
 • de verhuurder of zijn partner;
 • de afstammelingen en ascendenten in rechte lijn:
   - kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen van de verhuurder of van zijn partner, 
   - aangenomen kinderen van de verhuurder of van zijn partner,
   - ouders, grootouders of overgrootouders van de verhuurder of van zijn partner; 
 • de bloedverwanten tot de derde graad:
   - broers en zussen van de verhuurder of van zijn partner, 
   - nichten, neven, ooms en tantes tot de derde graad van de verhuurder of van zijn partner.

Als de vooropzegging wordt gedaan om bloedverwanten van de derde graad het goed te laten bewonen, dan kan de termijn voor vooropzegging niet verstrijken vóór afloop van de drie eerste jaren vanaf de datum van inwerkingtreding van het huurcontract.

Bepaling van de graad van verwantschap en omschrijving van bloedverwanten

U kan de graad van verwantschap vaststellen aan de hand van onderstaand schema: de personen in een grijs kader zijn bloedverwanten terwijl de personen in een wit kader rechtstreekse ascendenten /afstammelingen zijn.

De procedure die moet worden nageleefd voor ontbinding van het huurcontract voor persoonlijke bewoning 

De verhuurder kan van deze mogelijkheid op elk moment gebruik maken, maar hij moet een vooropzeggingstermijn van zes maanden naleven. De kennisgeving van de vooropzegging moet overigens het volgende vermelden:
 • de identiteit van de persoon die het goed zal bewonen,
 • zijn graad van verwantschap met de verhuurder.
Opgelet! In dit geval begint de vooropzeggingstermijn te lopen de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de opzegging werd gedaan.
De huurder kan dan, ten laatste twee maanden vóór afloop van de vooropzeggingstermijn, aan de verhuurder vragen om hem het bewijs van verwantschap voor te leggen. De verhuurder heeft twee maanden de tijd om te antwoorden, zo niet zal zijn opzegging nietig zijn.

Niet conforme persoonlijke bewoning: welke risico’s loopt de verhuurder?

De woning moet worden bewoond binnen het jaar volgend op de beëindiging van het huurcontract en dit gedurende minstens twee opeenvolgende jaren.
Als de verhuurder niet overgaat tot bewoning binnen de voorwaarden of voorziene termijnen, zonder uitzonderlijke omstandigheden te kunnen inroepen, heeft de huurder recht op een schadevergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur
Onder uitzonderlijke omstandigheid verstaat men een belangrijk voorval dat de verhuurder belet om de werken uit te voeren. Dit voorval moet zich voordoen los van de wil van de verhuurder en moet op het moment van kennisgeving van de opzegging van het huurcontract niet te voorzien zijn.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn