Toegang tot de hoofdinhoud

De voortijdige ontbinding van het huurcontract door de huurder

De huurder moet geen reden opgeven om zijn huurcontract te ontbinden. Als hij echter zijn woning verlaat vóór het verstrijken van drie jaar, kan hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de verhuurder. 
Overeenkomstig het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 heeft de huurder het recht om op elk moment, zonder opgave van enige bijzondere reden, een einde te stellen aan het huurcontract.
Verhuurder en huurder kunnen deze mogelijkheid niet uitsluiten uit het huurcontract noch deze hierin beperken. Een dergelijke clausule zou nietig zijn.

Opzegging door de huurder: de na te leven opzeggingstermijn

De huurder die naar zijn verhuurder een brief stuurt om hem kennis te geven van het einde van het huurcontract moet een vooropzeggingstermijn van drie maanden naleven.
Opgelet! In dit geval begint de vooropzeggingstermijn te lopen de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens de welke de opzegging werd gedaan.
Een huurder die zijn woning op 30 juni wenst te verlaten zal dus tussen 01 maart en 31 maart zijn kennisgeving van einde huurcontract naar de verhuurder moeten sturen.

Ontbinding van het huurcontract vóór drie jaar: schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder

Als de huurder in de loop van de drie eerste jaren een einde stelt aan het huurcontract, dan heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding. Deze is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang het huurcontract een einde neemt in de loop van het eerste, tweede of derde jaar.
Deze schadevergoeding is geen voorwaarde van geldigheid van de aan de verhuurder betekende opzegging. Deze moet worden betaald op het moment van de eindafrekening bij beëindiging van de respectieve verplichtingen van de verhuurder en de huurder uit hoofde van het huurcontract.

De gevallen waarin de vooropzeggingstermijn van drie maanden en de schadevergoeding bij vertrek niet van toepassing zijn

De voorwaarden voor het vertrek van de huurder wijzigen in twee gevallen.
  • Als het huurcontract niet werd geregistreerd
    De registratie moet gebeuren binnen de twee maanden volgend op de ondertekening van het huurcontract. Na afloop van die periode kan de huurder, tot zolang de registratie niet werd gedaan, zijn woning verlaten zonder vooropzegging noch schadevergoeding.  
  • Als de verhuurder zelf de huurder heeft opgezegd (voor persoonlijke bewoning, voor werken of zonder bijzondere reden) en als de vooropzeggingstermijn loopt, kan de huurder ook op elk moment een einde stellen aan het huurcontract mits een vooropzegging van één maand. Hij is dan overigens geen enkele schadevergoeding verschuldigd zelfs als zijn vertrek zich voordoet in de loop van de drie eerste jaren.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 11/05/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:07:01 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn