Toegang tot de hoofdinhoud

De registratie van het huurcontract is verplicht.

De registratie van het huurcontract is verplicht. Als de woning uitsluitend tot hoofdverblijfplaats voor een persoon of gezin wordt bestemd, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de registratie bij de verhuurder. In het andere geval zijn de huurder en de verhuurder samen verantwoordelijk voor de registratie van het huurcontract.
De Programmawet van 27 december 2006 heeft het Wetboek op de Registratierechten en de regels voor de registratie van het huurcontract gewijzigd.

De registratie is verplicht voor het huurcontract, het onderverhuringscontract of de overdracht van het huurcontract

Deze contracten maar ook hun aanhangsels of wijzigingen moeten worden geregistreerd als ze betrekking hebben op een onroerend goed of deel van een onroerend goed gelegen in België. De registratie van het huurcontract heeft zowel betrekking op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats als op de handelshuurcontracten of de huurcontracten naar gemeen recht (huurcontract voor een garage, huurcontract voor tweede verblijf, enz.). 

Welk nut heeft de registratie van het huurcontract?

De registratie van het huurcontract dient meerdere doelstellingen
  • Fiscale doelstelling: de inkomsten verdelen over beroepsmatige huurinkomsten en de huurinkomsten uit het gebruik van de woning.
  • Een bepaalde datum stellen aan het huurcontract (behalve voor de authentieke huurcontracten): de ontvanger zet een stempel op het in de registers ingeschreven contract.
  • Het huurcontract inroepbaar maken tegenover derden, wat een bescherming vormt voor verhuurder en huurder.
  • Laat de administratie toe om de huursituatie van een goed te kennen.
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van de registratie en binnen welke termijn?

Als de woning uitsluitend wordt bestemd tot woning voor een gezin of een alleenstaande. 

In dit geval heeft de verhuurder de plicht om het huurcontract te registreren. Hij moet het huurcontract registreren binnen de twee maanden vanaf de datum van ondertekening van het huurcontract
De huurder die beschermd wil zijn in geval van verkoop van de woning kan echter ook overgaan tot de registratie.

Als de woning gedeeltelijk tot andere doeleinden dan woning wordt bestemd.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een huis met een handelszaak of om een huis met een kantoorgedeelte dat beroepsmatig wordt gebruikt. In dit geval ligt de verplichting om het huurcontract te registreren zowel bij de huurder als bij de verhuurder
Ze moeten het huurcontract binnen de vier maanden vanaf de datum van de ondertekening van het huurcontract registreren.

Welke zijn de sancties in geval van een laattijdige registratie van het huurcontract?

De laattijdige registratie van het huurcontract wordt bestraft met een boete die kan oplopen tot 25 Euro. Deze zal verschuldigd zijn door:
  • de verhuurder als de verantwoordelijkheid voor de registratie bij hem ligt,
  • de verhuurder en de huurder in geval van gedeelde verantwoordelijkheid voor de registratie. 
Er is geen boete verschuldigd door de huurder die een huurcontract, uitsluitend afgesloten voor bewoning, laattijdig registreert.
Het niet registreren van het huurcontract heeft overigens zowel gevolgen voor de verhuurder als voor de huurder.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn