Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Brief voor opzegging na afloop kortlopend huurcontract

De verhuurder (of huurder) moet het einde van het huurcontract minstens 3 maanden vóór afloop hiervan betekenen. Bij ontstentenis kan het contract opnieuw worden gekwalificeerd als een huur van negen jaar te rekenen vanaf de begindatum van het aanvankelijk ondertekende huurcontract. 
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Ontbinding huurcontract

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], ondertekend op ….../…../…….… en een aanvang nemend op ….../…../…….… .

 

Ons huurcontract voor een periode van …….……..[de precieze looptijd van het huurcontract, die minder dan of gelijk aan 3 jaar moet zijn, vermelden], vervalt op ….../…../…….…. Met dit schrijven laat ik u weten dat ik op die datum een einde wens te stellen aan het huurcontract overeenkomstig paragraaf 6 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991.

Ik blijf volledig te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn