Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Brief van opzegging na afloop van huurperiode van 9 jaar

De huurder (of verhuurder) moet het einde van het huurcontract minstens 6 maanden vóór afloop hiervan betekenen. Bij ontstentenis zal het contract opnieuw beginnen te lopen voor een periode van 3 jaar tegen dezelfde voorwaarden.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Ontbinding van het huurcontract


Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], ondertekend op ….../…./…….… en een aanvang nemend op ….../…./…….… .

 

Ons huurcontract voor 9 jaar vervalt op ….../…./…….…. Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik op die datum een einde wens te stellen aan het huurcontract overeenkomstig paragraaf 1 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991.

Ik blijf volledig te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn