Toegang tot de hoofdinhoud

Verhuurder: anticipeer en vermijd onbetaalde huurgelden

De eigenaar doet er goed aan om onmiddellijk in te spelen op achterstallige betalingen van de huur om te vermijden dat hij later tegen zijn huurder moeizame wettelijke procedures moet opstarten.
Onbetaalde huur is hét schrikbeeld voor elke eigenaar. Deze laatste voelt zich bedrogen en kan mogelijk de afbetaling van zijn lening, die hij is aangegaan om het verhuurde goed te verwerven, niet meer aan. Vandaar dan ook vaak buitensporige en te proceduregerichte reacties.

In geval van onbetaalde huur moet de eigenaar nagaan of hij in regel is.

Hij moet er zich eerst en vooral van vergewissen dat hij geen fout heeft gemaakt of iets over het hoofd heeft gezien: vooraleer ook maar enige maatregel tegen de huurder te treffen moet de verhuurder nagaan of het huurcontract werd opgesteld, getekend en geregistreerd.
Het zal gemakkelijker zijn om zijn rechten te doen gelden als men voorafgaandelijk zijn verplichtingen is nagekomen, dit wil zeggen de door de wet omschreven verplichtingen en de in het huurcontract opgenomen contractuele verplichtingen.

Onbetaalde huur: zo vlug mogelijk inlichtingen inwinnen over de situatie van de huurder 

Daarna zal de eigenaar of zijn beheerder contact opnemen met de huurder om naar zijn situatie te vragen en naar de redenen waarom hij zijn huur niet heeft betaald (vergetelheid, betwisting, financiële problemen van voorbijgaande aard, enz.). Hierdoor kan er een aan de problemen van de huurder aangepaste oplossing worden gezocht: als zijn problemen van voorlopige aard zijn, dan zal de verhuurder opteren voor een spreiding van de betalingen. Als deze van blijvende aard zijn dan zal het beter zijn om zo vlug mogelijk een einde te maken aan het huurcontract.

Ingebrekestelling voor onbetaalde huur

Komt het niet tot een minnelijke oplossing, dan zal de verhuurder een ingebrekestelling of aanmaning naar de huurder sturen. Dit moet aangetekend gebeuren om een schriftelijk bewijs in handen te hebben. Als de verhuurde woning door meerdere personen wordt bewoond, dan zal er naar elke huurder een aangetekend schrijven moeten worden verstuurd. De ingebrekestelling is de verplichte eerste stap vooraleer een procedure voor onbetaalde huur te starten.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn