Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Ingebrekestelling voor onbetaalde huur

Indien uw huurder, ondanks uw aanmaningen, nog altijd niet zijn huur betaalt, stuur hem dan een ingebrekestelling, de stap voorafgaand aan en noodzakelijk voor elke gerechtelijke procedure.
Er moet een aangetekend schrijven met ontvangstmelding worden verstuurd naar elke ondertekenaar van het contract en/of elk der echtgenoten of samenwonenden.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………….…

Adres: …………………..…………………….....

Postcode: …………….…………………………..….

Stad: …………………….….……………………

 

Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…
Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Betaling van uw huur - ingebrekestelling

Mevrouw, Mijnheer,

 

 

Behoudens vergissing van mijn kant heb ik nog altijd niet uw huur ontvangen voor de maand(en) …………………., voor een (totaal) bedrag van…………………………Euro en dit ondanks mijn aanmaning en mijn schrijven op datum/ data van………………………………..

 

Overeenkomstig de bepalingen van het huurcontract en meer bepaald bij toepassing van de clausule ….van voornoemd contract is er een interest van …% per jaar verschuldigd voor elk laattijdig betaald bedrag, de interest is elke keer voor de volledige begonnen maand verschuldigd [aan te passen in functie van de clausule voor laattijdige betaling in uw huurcontract]. Het bedrag van de nalatigheidsinteresten bedraagt op datum van onderhavig ………… Euro. Dit bedrag komt bovenop het hiervoor genoemd bedrag aan onbetaalde huur.

 

Ik stel u bijgevolg in gebreke om het bedrag van………………………Euro te betalen ten laatste op …………………………….[een termijn van minstens 8 dagen geven], zo niet zal ik me verplicht zien om een verzoeningsprocedure te starten bij de Vrederechter vóór een eventuele gerechtelijke procedure.

 

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn