Toegang tot de hoofdinhoud

De verlenging van het huurcontract voor uitzonderlijke omstandigheden

Tijdens de vooropzeggingsperiode kan de huurder een verlenging van zijn huurcontract verkrijgen als hij uitzonderlijke omstandigheden kan aantonen en als hij dit ten laatste één maand vóór de vervaldatum vraagt. Het onderverhuringscontract vormt hierop een uitzondering.
Een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats waarvan het einde werd betekend (door de verhuurder of door de huurder) kan uitzonderlijk worden verlengd op vraag van de huurder (Art.11 van de wet van 20 februari 1991).

De basis- en vormvoorwaarden voor de uitzonderlijke verlenging van het huurcontract

Het verzoek van de huurder

De huurder moet: 
  • de vraag met een aangetekend schrijven versturen ten laatste één maand voor afloop van het huurcontract;
  • het bewijs brengen van de uitzonderlijke omstandigheden die het verzoek tot verlenging rechtvaardigen.

De vorm van de verlenging van het huurcontract voor uitzonderlijke omstandigheden

De verlenging moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
  • Deze moet bepaald zijn in de tijd. Het huurcontract kan niet voor onbepaalde tijd worden verlengd of tot afloop van de ingeroepen omstandigheden.
  • Deze kan slechts één keer worden hernieuwd en onder dezelfde voorwaarden als de eerste verlenging.

Wie beslist er over de verlenging van het huurcontract voor uitzonderlijke omstandigheden?

De verlenging doet zich voor ingevolge een akkoord tussen de verhuurder en de huurder of een beslissing door de rechter. In dit laatste geval: 
  • houdt de rechter rekening met de respectieve situatie van de verhuurder en de huurder en meer bepaald met hun leeftijd;
  • kan de rechter tot een herziening van de huur besluiten, of in voorkomend geval, de schadevergoeding voor ontbinding zonder reden door de verhuurder, die een einde maakt aan het huurcontract, verminderen of zelfs opheffen.

Welke zijn de uitzonderlijke omstandigheden die de uitzonderlijke verlenging van het huurcontract rechtvaardigen?

De wet bepaalt niet precies wat er moet worden verstaan onder uitzonderlijke omstandigheden. 
Enkel de uiteenzetting van de redenen in de wet van 20 februari 1991 stelt dat uitzonderlijke omstandigheden "deze zijn die het vooruitzicht van een verhuizing of van het zoeken van een andere woning gedurende een zekere tijd problematisch maken. Deze betreffen enerzijds de dringende, onvoorziene en plotse situaties en anderzijds de minder met de omstandigheden verband houdende problemen, zoals de hoge leeftijd van de huurder, elementen die noodzakelijk blijken om de rechter toe te laten er rekening mee te houden bij het afwegen van de belangen van de partijen".
Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden: 
  • het onverwachte verlies van zijn werk, 
  • een ziekte of ongeval die een ziekenhuisopname of revalidatie noodzakelijk maken,
  • een zwangerschap die bedrust noodzakelijk maakt.

De verlenging van het contract voor onderverhuring

Het contract voor onderverhuring zelfs voor gebruik als hoofdverblijfplaats, kan niet worden verlengd zoals voorzien in het artikel 11 van de Huurwet als 

Zie ook :


vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 19/06/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:05:39 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn