Toegang tot de hoofdinhoud

Accommodatie en verhuring tussen particulieren-de wetgeving in Vlaanderen

Inzake verhuring van kamers tussen particulieren of de verhuring van vakantiewoningen legt de Vlaamse wetgeving minstens een schriftelijke voorafgaandelijke kennisgeving op.
De snelle groei van de verhuring van kamers bij particulieren via community platforms zoals HouseTrip of Airbnb heeft de Vlaamse Overheid ertoe gebracht regels op te stellen.

Als het gaat om onderverhuring moet deze voorafgaandelijk zijn toegestaan door de verhuurder.

Ter herinnering, de huurder die zijn woning wenst onder te verhuren moet voorafgaandelijk de toelating hebben van de verhuurder. Als u een kamer of uw appartement wenst onder te verhuren, dan moet u dit schriftelijk aanvragen en de toelating krijgen van uw verhuurder.

De wet op de toeristische accommodatie regelt de huisvesting tussen particulieren.

Het gaat meer bepaald om het decreet van 10 juli 2008, in verband met de toeristische accommodatie.

Wat verstaat men onder toeristische accommodatie?

De toeristische accommodatie omvat onder andere: 
  • de accommodatie tussen particulieren in de vorm van gastenkamers,
  • de vakantiewoning in het kader van de seizoensgebonden verhuring.

Welke vergunningen zijn er nodig?

  • Voor de accommodatie tussen particulieren moet de exploitant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating hebben als de woning meer dan twee kamers bevat waarin men meer dan 8 personen onderdak kan bieden.
  • De verhuring van de vakantiewoning vereist geen voorafgaandelijke toelating.
De vergunning moet worden gevraagd aan ″Toerisme Vlaanderen″. Bij het formulier moet er bepaalde informatie worden gevoegd zoals bijvoorbeeld een verzekeringsbewijs, een accommodatieplan, een attest dat bewijst dat de specifieke normen inzake brandbescherming werden nageleefd.

Welke kennisgevingen moeten er worden verstuurd?

De vergunning geldt als kennisgeving. Met andere woorden, de woningen die een toelating hebben gekregen zoals voorzien in de vorige paragraaf moeten niet meer worden betekend. Er moet wel een schriftelijke kennisgeving worden gedaan voor: 
  • de terbeschikkingstelling van kamers thuis, tenzij er al een voorafgaandelijke vergunning werd uitgereikt (ingeval van accommodatie van meer dan 2 kamers of 8 bedden),
  • de seizoensgebonden verhuring van een woning.
Het formulier van kennisgeving moet worden verstuurd naar ″Toerisme Vlaanderen″. Deze laatste kan op elk moment de documenten en attesten opvragen voor de nodige controles teneinde na te gaan of de woning voldoet aan de opgelegde criteria.

Toeristische accommodatie: welke criteria moeten de woning en de exploitant naleven? 

De toeristische accommodatie moet, onder andere, voldoen aan de specifieke normen inzake:
  • de brandbescherming. De burgemeester van de gemeente reikt daartoe een verplicht attest van brandbescherming uit.
  • hygiëne en onderhoud. 
De exploitant moet, onder andere, beschikken over een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt en mag geen bepaalde veroordelingen hebben opgelopen. Overigens mogen enkel de exploitant en bepaalde gezinsleden hun hoofdverblijfplaats in de toeristische accommodatie hebben of er zijn ingeschreven.

Welk risico loopt de verhuurder als hij de toelatingen en kennisgevingen niet naleeft? 

Er kan een administratieve boete van 250 tot 25.000 Euro worden opgelegd aan de exploitant. 
Besluit: vooraleer een kamer te verhuren op een samenwerkingsplatform of een vakantiewoning, dient men zich te houden aan de procedure van kennisgeving of toelating. Het Vlaamse Gewest heeft er in 2014 aan herinnerd dat er brieven zullen worden verstuurd en daarna boetes aan iedereen die de wet niet naleeft.
Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn