Toegang tot de hoofdinhoud

Toelating voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit: welke zijn de gevolgen voor de verhuurder?

Eén van de vragen die zich opdringen bij het opstellen van het huurcontract is het feit of men de huurder al dan niet zal toelaten een beroepsactiviteit in de woning uit te oefenen: overzicht van de gevolgen voor de verhuurder.
Een huurcontract voorziet over het algemeen in het onderdeel over de «Bestemming van het goed» een clausule van het type: «De Verhuurder staat de Huurder (niet) toe om in een deel van het goed een beroepsactiviteit uit te oefenen».
Opgelet: deze beroepsactiviteit mag geen handelsactiviteit zijn waardoor het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats mogelijk wordt omgezet in een handelshuurcontract. Het kan gaan om kantoren of om een zelfstandige activiteit: in dit geval blijft het huurcontract een woonhuurcontract, bijkomend voor beroepsmatig gebruik.
Vooraleer een dergelijk gebruik toe te laten, moet de verhuurder zich bewust zijn van de gevolgen op het vlak van:
  • de kosten voor de registratie van het huurcontract,
  • de belastingheffing op de onroerende inkomsten.
Enkel de huurcontracten uitsluitend bestemd voor bewoning worden gratis geregistreerd.
Met de opname van een clausule die gedeeltelijk een beroepsactiviteit toelaat spreekt men van een gemengd huurcontract (de gedeeltelijke bestemming van de woning, met toestemming, voor een andere activiteit). In dit geval is de registratie van het huurcontract in zijn geheel onderworpen aan registratierechten (wat niet het geval zou zijn geweest als er twee afzonderlijke huurcontracten zouden zijn opgesteld).

De belastingheffing op de onroerende inkomsten verschilt naargelang de huurder het gehuurde goed al dan niet voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Belastingheffing op de inkomsten uit de verhuring aan een natuurlijke persoon die het goed niet voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Het belastbaar onroerend inkomen is het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40%.

Belastingheffing op de inkomsten uit de verhuring aan een natuurlijke persoon die het goed voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Dan zijn er twee situaties mogelijk. 
  • Als het huurcontract niet is geregistreerd of wel is geregistreerd, maar niet het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur vermeldt: het belastbaar onroerend inkomen stemt overeen met de werkelijk geïnde huur (verminderd met de forfaitaire kosten).
  • Als het huurcontract geregistreerd is en er een onderscheid wordt gemaakt tussen het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur en de huurvoordelen: het onroerend inkomen dat belastbaar is voor het woongedeelte is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40% en dit voor het beroepsgedeelte de werkelijk geïnde huur (verminderd met de forfaitaire kosten).

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn