Toegang tot de hoofdinhoud

Hoe een medehuur verlaten vóór afloop van het huurcontract?

Een medehuurder, ondertekenaar van het contract, zal een aanhangsel bij het huurcontract moeten opstellen als hij in de loop van een medehuur wil vertrekken. Dit aanhangsel bij het huurcontract zal moeten worden ondertekend door de medehuurders en de verhuurder. In het andere geval zal de vertrekkende medehuurder contractueel gebonden blijven.
Het juridisch statuut van de samenwoning is vaag, België heeft terzake geen specifieke wetgeving voorzien, zoals andere landen wel hebben gedaan. Er bestaan meerdere manieren om als medehuurder een huurcontract af te sluiten. In elk geval is de startsituatie van een medehuurder verschillend.
  • Als de medehuur is georganiseerd rond een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats en er contracten voor onderverhuring worden toegestaan door de verhuurder, dan zijn de regels van verbreking van een contract voor onderverhuring van toepassing.
  • Als er evenveel huurcontracten bestaan als er huurders zijn dan staat het elk van hen vrij om zijn huurcontract eenzijdig te verbreken, met naleving van een vooropzeggingstermijn en een eventuele verbrekingsvergoeding
  • Als er maar één enkel huurcontract bestaat op naam van de medehuurders dan is de situatie heel wat complexer.

Het vertrek van een medehuurder in het kader van één enkel huurcontract 

In een huurcontract hebben enkel de in het huurcontract vermelde huurders huurrecht. Dit geldt voor de niet wettelijk samenwonende partners, de feitelijk samenwonenden zoals de studenten, vrienden die samenwonen, enz.….
Op dezelfde manier zijn enkel de medehuurders die vermeld staan in het huurcontract gebonden door de contractuele en wettelijke verplichtingen van de huurder.
De medehuurder die niet in het huurcontract staat opgenomen kan dus op elk moment vertrekken zonder vooropzegging noch schadevergoeding.

Vertrek van een in het huurcontract vermelde medehuurder: een aanhangsel bij het huurcontract is onontbeerlijk.

Het vertrek van één van de medehuurders stelt geen einde aan de medehuur. De situatie is totaal verschillend tussen een huurcontract met solidariteitsclausule en een huurcontract zonder solidariteitsclausule. Dit heeft gevolgen voor de vertrekmodaliteiten van de medehuurder: deze belet elke medehuurder om het huurcontract eenzijdig te verbreken.
  • In geval van een huurcontract met solidariteitsclausule, moet de medehuurder bij vertrek als ontvangende partij bij het huurcontract een aanhangsel bij het huurcontract ondertekenen met de verhuurder en de andere huurders. Bij ontstentenis blijft hij solidair voor de verplichtingen in het huurcontract en kan hij, ingeval van onbetaalde huur, worden aangesproken.
  • In geval van een huurcontract zonder solidariteitsclausule, zou het huurcontract als deelbaar kunnen worden beschouwd. Het huurcontract zou dus worden aanzien als de som van de huurcontracten die elke medehuurder eenzijdig zou kunnen verbreken.
Eens dit aanhangsel is aanvaard en ondertekend moeten er nog een aantal praktische en administratieve formaliteiten worden vervuld om het vertrek van de medehuurder te regulariseren.

Bereken de kost van uw brandverzekeringspremie en ontdek de mogelijkheden
Ik bereken

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn