Toegang tot de hoofdinhoud

De indexering van de huur in het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.

Opdat de indexering van de huur van kracht zou worden, moet deze niet noodzakelijk in het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats worden voorzien. Aan de andere kant moet de verhuurder dit elk jaar aan de huurder vragen. Deze aanvraag is slechts met terugwerkende kracht voor de drie maanden voorafgaand aan de verzendingsdatum van toepassing.
Voor de contracten die vóór 28 februari 1991 werden ondertekend is de indexering mogelijk als deze is voorzien in het huurcontract. Dit is niet meer nodig voor de contracten die vanaf die datum werden ondertekend. De hier aangehaalde regels voor indexering van de huur hebben betrekking op de na 28 februari 1991 ondertekende huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats.

Onder welke voorwaarde kan de huur geïndexeerd worden?

De indexering van de huur moet niet noodzakelijk zijn voorzien in het huurcontract.

De indexering van de huur voor de hoofdverblijfplaats is een recht van de verhuurder dat zelfs bestaat als de volgende clausule niet werd opgenomen in het huurcontract: «Als deze niet uitdrukkelijk is uitgesloten[…] dan is de aanpassing van de huur aan de kosten van het levensonderhoud verschuldigd…». 
Dit in tegenstelling tot de bepalingen van de huurcontracten naar gemeen recht (huurcontract voor een kantoorruimte, garage, huurcontract voor tweede verblijf, enz.) waarvoor de indexering maar mogelijk is als deze in het huurcontract werd voorzien. 

De verhuurder moet dit schriftelijk aanvragen.

Het artikel 6 van de wet van 20 februari 1991 stelt dat de verhuurder een schriftelijke aanvraag moet doen, bij gebrek waaraan de indexering niet zal worden toegepast.

Het huurcontract moet schriftelijk gebeuren.

Sinds 2007 moet een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats schriftelijk gebeuren, maar het schriftelijke huurcontract (of de hernieuwing ervan) is sinds 31 mei 1997 een voorwaarde om de indexering van de huur te kunnen vragen.

Hoe vaak kan de huur geïndexeerd worden?

De indexering van de huur gebeurt maar één keer per huurjaar. Deze is ten vroegste op de verjaardag van de aanvang van het huurcontract (en niet van de ondertekening van het huurcontract) van toepassing.
Een voorbeeld: voor een huurcontract dat op 14 maart 2015 werd ondertekend met aanvang op 05 april 2015 zal de verhuurder een schriftelijk verzoek voor indexering van de huur sturen die van kracht zal worden op 05 april 2016. 

De terugwerkende kracht van de indexering van de huur

De aanvraag tot indexering van de huur is slechts met terugwerkende kracht van toepassing voor «de drie maanden voorafgaand aan datum van zijn aanvraag».
De verhuurder die vergeten is de indexering van de huur te vragen kan van de huurder slechts de aanpassing vorderen voor de drie maanden voorafgaand aan zijn aanvraag. 
Zodoende zal de verhuurder in ons vorig voorbeeld tot 31 juli 2016 de tijd hebben om de indexering van de huur te laten lopen vanaf april 2016. De na die datum verstuurde kennisgeving zal geen invloed hebben op de huur van april.

Welke index moet er worden gebruikt voor de indexering van de huur?

De berekening van de indexering van de huur gebeurt altijd op basis van de evolutie van gezondheidsindexcijfers die u kan terugvinden op deze hyperlink.

Wat als de huurder weigert om de geïndexeerde huur te betalen?

In geval van een geschil met de huurder die de vorige huur bleef betalen, zal de verhuurder deze huurder voor de rechtbank moeten vervolgen in het jaar volgend op de datum van zijn schrijven waarin hij de huurder kennis geeft van de indexering van de huur.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn