Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag indexering huur

De jaarlijkse indexering van de huur moet schriftelijk worden gevraagd en kan voor het verleden slechts gelden voor de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Jaarlijkse indexering van de huur in functie van de referentie index – Ons huurcontract van ……………………………………………… [adres van het goed], dat een aanvang heeft genomen op………………….

 

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik laat u weten dat de huur, overeenkomstig voornoemd huurcontract, wordt geïndexeerd op grond van de schommelingen van de basisindex volgens de volgende formule:

 

Basishuur x nieuwe index

----------------------------------

Basisindex

 

De basisindex is deze van de maand voorafgaand aan deze van afsluiting van het huurcontract en de nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 24/12/93 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/93) is enkel de gezondheidsindex van toepassing voor de indexering van de huur:

  • De basisindex van ons contract bedraagt:……….
    [http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex/]
  • De nieuwe index die werd gepubliceerd bedraagt………………………………… [http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex /]

 

De basishuur bedraagt ……………..…. Euro, de nieuwe huur wordt vastgesteld op ……………….….…Euro

 

[Als de verjaardag van het huurcontract op de eerste dag van de maand valt]

Met dank om hierbij rekening te willen houden bij de eerstvolgende betaling van uw huur.

 

[Als de verjaardag van het huurcontract niet op de eerste dag van de maand valt]

Gelieve bij de eerstvolgende betaling van de huur rekening te willen houden met de volgende elementen:

  • Huur van de maand [de maand vermelden vanaf de welke de indexering verschuldigd is]: het bedrag van de huur is vastgesteld op ……………..…. Euro (vroegere huur van  ……………..…. Euro voor de periode van …./……./…….. tot …./……./…….. en nieuwe huur van ……………..…. Euro voor de periode van …./……./…….. tot …./……./……..)
  • Huur van de volgende maanden: bedrag van de hiervoor vermelde nieuwe huur.

 

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn