Toegang tot de hoofdinhoud

Huurder: welke woonverzekering kiezen?

Inzake woonverzekering heeft de huurder de keuze tussen de basisdekking, de aanvullende en de facultatieve dekking. Ook al is hij verzekerd, toch zal de huurder bepaalde voorwaarden moeten naleven, zo niet zal hij niet gedekt zijn.

Wat dekt de brandverzekering van de verhuurder?

 • zijn contractuele aansprakelijkheid te beschermen, dit wil zeggen om in te staan voor de schade die hij onopzettelijk heeft toegebracht in het door hem gehuurde goed; 
 • zijn aansprakelijkheid tegenover derden te beschermen; 
 • zijn roerende goederen te beschermen. 
Er bestaan drie grote formules van woonverzekering.

De basisdekking van de woonverzekering omvat minimum garanties

De basisdekking omvat de waarborgen die door de wet van 21 mei 2003 als het strikte minimum worden beschouwd. Deze dekken de materiële schade veroorzaakt in de gehuurde woning door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, schade toegebracht door een dier, door een vervoermiddel, een boom die op het gebouw valt, glasbraak, storm, het gewicht van de sneeuw, hagel, natuurrampen, aanslagen.
Opgelet: de basisdekking dekt geen diefstal, maar kan in sommige gevallen de materiële schade als gevolg van een inbraak vergoeden (deur, raam, enz.).

De aanvullende dekkingen omvatten de eventuele door een schadegeval veroorzaakte kosten

De huurder kan een polis kiezen die bepaalde aanvullende waarborgen omvat. Deze dekken niet de materiële schade die rechtstreeks het gevolg is van een schadegeval maar wel de eventuele kosten als gevolg hiervan. Worden gedekt door deze bijkomende waarborgen:
 • de bergingskosten: de kosten in verband met de maatregelen die de verzekeraar heeft genomen om andere schade te vermijden of om de gevolgen te beperken;
 • de kosten voor opslag van goederen tijdens de reconstructiewerken;
 • de kosten voor afbraak, opruiming en transport van beschadigde goederen naar een stortplaats;
 • de kosten voor het vinden van een nieuwe woning als de woning onbewoonbaar is;
 • het verhaal door derden als er bij het schadegeval schade werd toegebracht aan derden.

De facultatieve of optionele dekkingen

Een andere bijkomende optie is dat de huurder een woonverzekeringsformule kan onderschrijven die facultatieve garanties tegen diefstal en vandalisme voorziet evenals tegen onrechtstreekse verliezen veroorzaakt door een schadegeval (administratieve formaliteiten, autokosten, kosten voor briefwisseling, enz.). Deze zijn niet opgenomen in de basiscontracten noch in de aanvullende contracten.

De huurder moet erop toezien dat hij zijn goed niet onderverzekert

De huurder moet zijn goed tegen de reële waarde ervan verzekeren, dit wil zeggen de waarde als nieuw min de slijtage. Als de huurder de woning heeft onderverzekerd, dan is de proportionele regel mogelijk van toepassing en de verzekeraar zal hem dan ook in die zin vergoeden. Als de woning bijvoorbeeld verzekerd is voor 200 000 € maar deze is 250 000 € waard, dan zal de verzekeraar voor een schadegeval, waarbij er voor 20 000 € schade werd veroorzaakt, maar 16 000 € vergoeden.

Bereken de kost van uw brandverzekeringspremie en ontdek de mogelijkheden
Ik bereken

Wat dekt brandverzekeringspolis niet

De huurder moet voldoende tijd nemen om zijn verzekeringscontract zorgvuldig na te lezen om goed te weten voor wat hij is gedekt en om te weten welke mogelijke beperkende clausules van dekking zijn opgenomen.
De huurder zal in bepaalde gevallen niet van zijn waarborg kunnen genieten en niet worden schadeloosgesteld. Enkele voorbeelden ter illustratie.
 • als de huurder of een bewoner met opzet schade heeft toegebracht.
 • als de schade werd veroorzaakt door een oorlog, door bezetting of opvordering van zijn woning.
 • als er zich waterschade voordoet als gevolg van een defect huishoudtoestel of een probleem met de waterleiding. De verzekeraar zal de gevolgschade vergoeden maar niet de herstellingen aan het toestel of aan de waterleiding.
 • in geval van een waardevol voorwerp of een woning in een hogere prijsklasse kan de verzekeraar de waarborg tegen diefstal laten afhangen van de installatie van een alarmsysteem of hij kan de waarborg tegen diefstal weigeren.

Zie ook: Moet de huurder een woonverzekering onderschrijven? 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn