Toegang tot de hoofdinhoud

Moet de huurder een woonverzekering onderschrijven?

De huurder is niet wettelijk verplicht om een woonverzekering te onderschrijven. Aan de andere kant kan het huurcontract hem dit opleggen. Dergelijke verzekering is in elk geval in zijn eigen belang, zelfs al kan hij aanspraak maken op de clausule van afstand van verhaal in de verzekeringspolis van de verhuurder.
De woonverzekering die gewoonlijk “brandverzekering’ wordt genoemd is geen wettelijke verplichting voor de huurder. Behalve wat er is voorzien in het huurcontract, is de huurder dus niet verplicht om een verzekering te onderschrijven bij de ondertekening van het huurcontract. Hij heeft er echter alle belang bij om dit te doen…

Waartoe dient de brandverzekering voor de huurder?

Tussen de in het Burgerlijk Wetboek omschreven verplichtingen van de huurder vindt men onder andere de verplichting om:
  • het goed terug te geven zoals hij dit heeft gekregen (artikel 1731);
  • in te staan voor de schade of de verliezen tenzij hij kan bewijzen dat deze niet aan hem (art. 1732) te wijten zijn noch aan de personen in zijn woning en zijn onderhuurders (art 1735);
  • in te staan voor brand, behalve als hij bewijst dat het ontstaan ervan niet zijn schuld is.
De huurder kan ook worden verplicht om derden, zoals de buren die bij het incident nadeel hebben geleden, te vergoeden
De woonverzekering dient nu precies om al deze risico’s te dekken, waarvoor de verhuurder, in geval van een schadegeval, niet zal aarzelen om zich tot de huurder te wenden.

De verhuurder kan zijn huurder opleggen om een woonverzekering te onderschrijven 

In geval van een schadegeval is er immers niets dat de verhuurder garandeert dat de huurder in staat zal zijn om de herstellingen uit te voeren of de veroorzaakte huurschade te vergoeden. 
Om die reden heeft de verhuurder er alle belang bij om een clausule in het huurcontract te voorzien die de huurder verplicht om zich te verzekeren en hem regelmatig het bewijs voor te leggen dat hij een geldige en lopende verzekering heeft onderschreven (Aanvraag verzekeringsattest aan de huurder via gewone brief).
Uw met onze opstellingsassistent opgestelde huurcontract voorziet deze clausule van onderschrijving van een brandverzekering door de huurder.
In dit geval is de huurder verplicht om een woonverzekering te nemen. Doet hij dit niet, dan voldoet hij niet aan zijn verplichtingen als huurder en de eigenaar kan een beroep doen op de vrederechter om hem te dwingen een woonverzekering te onderschrijven. Zo niet kan hem een dwangsom worden opgelegd.

Afzien van verhaal in de polis van de verhuurder: is dit een oplossing voor de huurder? 

Voor de verhuurder is het voorzien van een clausule van afstand van verhaal tegenover de huurders in zijn eigen woonverzekeringscontract als niet-bewoner een alternatief voor deze clausule in het huurcontract. 
Deze clausule beschermt de huurder in geval van een schadegeval maar omvat niet zijn goederen, noch de schade toegebracht aan derden. Het is dus zeker raadzaam voor de huurder om een woonverzekering te onderschrijven zelfs als er in de verzekeringspolis van de verhuurder afstand van verhaal is voorzien.

Bereken de kost van uw brandverzekeringspremie en ontdek de mogelijkheden
Ik bereken

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn