Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag verzekeringsattest aan de huurder via gewone brief

Het huurcontract kan de verplichting voorzien voor de huurder om een brandverzekering voor het gehuurde goed te onderschrijven. Dit model is voor de verhuurder die wil controleren of zijn huurder een woningverzekering heeft afgesloten.
Dit moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

                                                                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…

 


Onderwerp: Aanvraag kopie van uw verzekeringsbewijs

Mevrouw, Mijnheer,

 

Volgens ons huurcontract dat werd ondertekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres] bent u ertoe gehouden om me elk jaar de kopie te bezorgen van uw woonverzekeringspolis.

 

Mag ik u verzoeken me dit attest zo vlug mogelijk te bezorgen?

 

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn