Toegang tot de hoofdinhoud

Het overlijden van de huurder

Behoudens andere vermelding in het contract maakt de dood van de huurder geen einde aan het huurcontract. Het huurrecht wordt overgedragen op zijn erfgenamen of rechthebbenden. De situatie van de eventuele medehuurders en partners hangt af van de formalisering van de medehuur in het huurcontract.

In geval van overlijden van de huurder wordt het huurcontract verdergezet met zijn erfgenamen of rechthebbenden.

Het huurrecht maakt deel uit van de erfopvolging. De erfgenamen van de huurder genieten dus dezelfde rechten en verplichtingen alsof ze de ondertekenaars van het huurcontract zouden zijn. 
Dit vloeit rechtstreeks voort uit het artikel 1742 van het Burgerlijk Wetboek:
«Het huurcontract wordt geenszins ontbonden door de dood van de verhuurder noch door deze van de huurder».
Deze bepaling is echter aanvullend en het is dus perfect mogelijk om het tegengestelde te voorzien in het huurcontract met een clausule van het type: «In geval van overlijden van de huurder zullen zijn erfgenamen of rechthebbenden een einde kunnen maken aan het huurcontract met naleving van een vooropzegging van x maand die ten laatste in de kalendermaand volgend op de datum van overlijden moet worden betekend».

Wat gebeurt er met het huurcontract als de huurder geen erfgenamen of rechthebbenden heeft?

De situatie is complexer als de huurder geen gekende rechthebbende heeft. De verhuurder zal zich dan tot de rechtbank wenden, de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter, om de situatie te regulariseren.

Wat gebeurt er met het huurcontract als er meerdere huurders zijn, een echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonenden?

Ter herinnering: er is sprake van medehuur als het huurrecht wordt gedeeld tussen meerdere huurders. Medehuur bestaat als:
  • meerdere huurders hetzelfde huurcontract hebben ondertekend;
  • in het geval van een huwelijk of wettelijke samenwoning: zelfs als de partner niet heeft getekend, is deze laatste houder van het huurrecht voor de gezinswoning voor zover de verhuurder kennis had van hun verbintenis.
In geval één van de medehuurders overlijdt dan wordt het huurcontract verdergezet met de andere medehuurder(s)
Anderzijds heeft (hebben) de medehuurder(s), in het kader van een vrije verbintenis of een feitelijke en niet geformaliseerde medehuur zoals hiervoor aangehaald, geen enkel huurrecht. Als het met de overleden huurder ondertekende huurcontract wordt ontbonden, dan zal(zullen) hij(zij) moeten vertrekken.

Het huurcontract voor het leven neemt een einde bij het overlijden van de huurder.

Het huurcontract voor het leven vormt een uitzondering: dit neemt per definitie van rechtswege een einde bij het overlijden van de huurder.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn