Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract: een niet onbelangrijke rechtshandeling

Een huurcontract opstellen is een rechtshandeling die zowel complex als veelvoorkomend is. Verhuurder en huurder moeten de wet naleven, meer bepaald de wet van 20 februari 1991 op de huurcontracten voor een hoofdverblijfplaats. 

Een huurcontract opstellen: een complexe rechtshandeling.

Een eigendom verhuren lijkt soms op een hindernissenloop. Eens de controleverslagen zijn opgesteld, de advertentie werd gepubliceerd en de huurder is uitgekozen, moet enkel nog het huurcontract worden opgesteld; een essentiële stap die de verhuurder en de huurder gedurende de ganse duur van hun relatie met elkaar verbindt. 
Het is immers het huurcontract dat: 
  • de duur van het huurcontract bepaalt; 
  • de huurlasten, die ten laste van de huurder vallen, vastlegt;
  • de indexregeling van de huur bepaalt; 
  • de vorm van de huurwaarborg omschrijft;
  • de regels voor de voortijdige beëindiging van het huurcontract bepaalt;
  • de manier voorziet waarop eventuele geschillen tussen verhuurder en huurder worden geregeld, enz. 

Dit alles natuurlijk met naleving wat de wet op de huurcontracten voorziet.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet schriftelijk gebeuren.

Sinds 15 juni 2007, datum van inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007, geldt de mondelinge huurovereenkomst niet langer inzake het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats. Dit moet schriftelijk worden opgesteld. De wet voorziet zelfs dat zowel de huurder als de verhuurder op elk moment de opstelling van een schriftelijk huurcontract kunnen eisen zelfs indien de mondelinge huurovereenkomst vóór 15 juni 2007 werd opgesteld.

Welk model huurcontract?

Elke verhuurder of vastgoedmakelaar stelt zich wel eens de vraag welk model van huurovereenkomst er moet worden gebruikt en welke de juridische geldigheid hiervan is. Niet gemakkelijk te achterhalen aangezien de huurwetgeving enorm geëvolueerd is (Wet van 20 februari 1991, wet van 26 april 2007, programmawet van 27 december 2006, wet van 21 december 2013, regionalisering van de huurwetgeving,…).
Het model huurcontract moet absoluut up-to-date zijn: de wet voorziet immers heel wat verplichte clausules, verbiedt bepaalde, zogenaamde ‘misleidende’ clausules, en legt verplichte bijlagen op die verschillen naar gelang het pand gelegen is in het Brusselse, het Vlaamse of het Waalse Gewest.

Een voorbeeld van een huurcontract op het Internet downloaden of een advocaat opzoeken?

Ledereen wordt verondersteld de wet te kennen maar toch kunnen noch de eigenaar noch de vastgoedmakelaar verzekeren dat ze de rechtspraak, eigen aan de wetgeving inzake onroerend goed, voldoende beheersen. De opstelling van een huurcontract vereist echter niet de tussenkomst van een in vastgoed gespecialiseerde advocaat of van een notaris (De notaris is echter wel verplicht voor de huurcontracten van meer dan 9 jaar en deze voor het leven). 
De verhuurder ziet zich dus vaak beperkt tot het gebruik van een oud model of tot het downloaden in pdf op het Internet met het risico dat dit niet correct en verouderd is.
Dat is de reden waarom LeBonBail een assistent ter beschikking stelt bij het opstellen van het huurcontract waarbij alle opties die door de wet ter beschikking worden gesteld worden aangehaald en toegelicht. Deze assistent is de professionele oplossing om gemakkelijk, door onze gespecialiseerde advocaten goedgekeurde, huurcontracten op te stellen.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 23/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:12:58 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn