Toegang tot de hoofdinhoud

De voordelen van de overdracht van het huurcontract

De overdracht van het huurcontract laat toe om een bestaand huurcontract verder te zetten door de rechten en plichten over te dragen op een nieuwe huurder (de cessionaris). Dit vormt een alternatief voor de ontbinding van het huurcontract door de huurder die op die manier voorkomt dat hij een verbrekingsvergoeding moet betalen aan de verhuurder. Deze laatste mag niet vergeten om het contract van huuroverdracht te laten registreren.

Wat is de overdracht van het huurcontract precies?

De overdracht van het huurcontract is een akte waarmee de huurder aan een derde zijn rechten en plichten uit hoofde van het huurcontract geheel of gedeeltelijk overdraagt. Bij die gelegenheid wordt de cessionaris de nieuwe huurder. Er is dus geen sprake van de verbreking van het huurcontract, de cessionaris beëindigt het huurcontract volgens de looptijd en de voorwaarden die aanvankelijk waren overeengekomen in het huurcontract. 
Voor een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is de toestemming van de verhuurder vereist voor de overdracht. Voor de andere huurcontracten is deze toelating niet nodig tenzij contractueel anders bepaald. 

Het belang van de overdracht van het kortlopende huurcontract voor de hoofdverblijfplaats

De Huurwet van 20 februari 1991 laat toe dat er een huurcontract van korte duur wordt ondertekend. Dit wil zeggen met een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 jaar. In dit geval kan geen van beiden, tenzij de verhuurder en de huurder dit anders zijn overeengekomen in het huurcontract, het huurcontract voortijdig verbreken. 
De overdracht van het huurcontract heeft het voordeel dat het de huurder toelaat om zijn woning te verlaten zonder: 
  • de huur te moeten betalen tot het einde van het huurcontract, of
  • de verbrekingsvergoeding te moeten betalen die over het algemeen samengaat met de contractuele clausule die de voortijdige ontbinding van het huurcontract voorziet.

De overdracht van het huurcontract voor 9 jaar kan ook interessant zijn.

In het kader van een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats van 9 jaar kan de huurder op elk moment zijn huurcontract opzeggen mits een vooropzeggingstermijn van 3 maanden. De overdracht van het huurcontract is dus maar voordelig bij een voortijdige ontbinding in de loop van de 3 eerste jaren aangezien de huurder dan een verbrekingsvergoeding moet betalen.

De overdracht van het huurcontract moet worden geregistreerd

Het artikel 19 van het Wetboek op de Registratierechten is duidelijk: zijn onderworpen aan de registratie « de akten houdende een huurcontract, onderhuurcontract of overdracht van woonhuurcontracten ». In geval van overdracht van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is de registratie:
  • gratis,
  • moet deze gebeuren door de verhuurder
  • moet deze gebeuren binnen de twee maanden volgend op de datum van ondertekening van het contract van huuroverdracht.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn