Toegang tot de hoofdinhoud

De clausule van solidariteit in een contract voor medehuur

De clausule van solidariteit tussen de medehuurders vormt hoofdzakelijk een bescherming voor de verhuurder en in mindere mate voor de medehuurders ingeval één van hen zou vertrekken.
«Solidair en ondeelbaar verplicht»: deze woorden opgenomen in een huurcontract volstaan om een solidariteit te bepalen tussen de medehuurders voor hun verplichtingen die voortkomen uit het huurcontract.

De solidariteit tussen de medehuurders is geen vermoeden. 

Het artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de solidariteit uitdrukkelijk moet worden vermeld. Het artikel 1222 van zijn kant stelt echter dat er solidariteit is als een verplichting ondeelbaar wordt aangegaan. Meerdere rechtspraken verzetten zich hiertegen op grond van het feit dat men moet weten of:
  • het huurcontract deelbaar of ondeelbaar is;
  • de verplichting tot het betalen van de huur een deelbare of ondeelbare verplichting is. 
Teneinde elke dubbelzinnigheid te vermijden heeft de verhuurder er alle belang bij om een clausule van solidariteit te laten opnemen in het huurcontract. Dit biedt heel wat voordelen. 

De clausule van solidariteit van de medehuurders vermindert het risico op onbetaalde huur.

De verhuurder is niet echt een voorstander van medehuur, synoniem voor risico op onbetaalde huur. Ten onrechte. Als het huurcontract een clausule van solidariteit tussen de medehuurders bevat dan staat elke medehuurder apart borg voor alle verplichtingen in het contract, met inbegrip van de betaling van de totale huur en huurlasten. Het risico op insolvabiliteit van de huurders is dus beperkt. Het staat de huurder die gehouden is tot solidaire betaling vrij om zich daarna te wenden tot de in gebreke gebleven medehuurder

Hoe een medehuur verlaten?

De clausule van solidariteit belet elke medehuurder om eenzijdig het huurcontract te verbreken
  • Huurcontract met clausule van solidariteit. De medehuurder die wenst te vertrekken moet, om zich te bevrijden van zijn verplichtingen met betrekking tot het huurcontract, de toestemming hiervoor bekomen van de verhuurder en van de andere huurders en moet een aanhangsel bij het huurcontract tekenen. Zie ook: wat te doen indien één van de medehuurders vertrekt? Zonder dit aanhangsel blijft hij solidair verbonden door het huurcontract en kan hij worden aangesproken in geval de huur niet wordt betaald.
  • Huurcontract zonder clausule van solidariteit. Het huurcontract zou kunnen worden beschouwd als deelbaar. Het huurcontract voor medehuur zou dan immers worden gelijkgesteld aan een som van huurcontracten die elke medehuurder eenzijdig zou kunnen verbreken. 

Wie moet er de huur betalen als één van de medehuurders vertrekt?

  • Huurcontract met clausule van solidariteit. Alle huurders zijn individueel het totale bedrag van de huur verschuldigd. Met inbegrip van de medehuurder die vertrekt als hij niet het aanhangsel bij het huurcontract heeft getekend dat akte neemt van zijn vertrek (zie hiervoor).
  • Huurcontract zonder clausule van solidariteit. De andere medehuurders zijn niet gehouden tot het betalen van de huur van de andere medehuurders en dienen dus niet het aandeel van degene die vertrekt te betalen.

Hoe een vertrekkende medehuurder vervangen?

De clausule van solidariteit vermijdt dat een derde aan de medehuurders kan worden opgedrongen.
  • Huurcontract met clausule van solidariteit. De vervanging van de vertrekkende medehuurder ligt in de handen van de overblijvende medehuurders: zij zijn immers de houders van het ganse huurcontract. Ze kunnen al dan niet een nieuwe medehuurder voorstellen aan de verhuurder die er alle belang bij heeft om hiermee in te stemmen. Zelfs al zijn de verplichtingen van het huurcontract in ieder geval gedekt door de overblijvende medehuurders, toch vormt een supplementaire medehuurder een supplementaire waarborg. Om de vervanging gemakkelijker te maken wordt aangeraden om in het huurcontract medehuur een clausule van herverhuur op te nemen (zie: Hoe een contract van medehuur opstellen?)
  • Huurcontract zonder clausule van solidariteit. In het andere geval is het de verhuurder die er, bij gebrek aan enige clausule van solidariteit, belang bij heeft om de vertrekkende medehuurder te vervangen en hij zou een medehuurder kunnen opdringen.
Onze assistent bij het opstellen van het huurcontract laat u toe om een huurcontract voor medehuur op te stellen. De clausule van solidariteit zal automatisch worden opgenomen als wordt aangeduid dat het om meer dan één huurder gaat. Indien u een clausule van herverhuur wenst toe te voegen dient deze te worden opgenomen in de rubriek« bijzondere voorwaarden ».

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 24/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 11:39:19 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn