Toegang tot de hoofdinhoud

Welke zijn de huurlasten?

De huurlasten zijn de kosten die ontstaan door de bewoning van de plaats. Het kan gaan om gemeenschappelijke lasten of om privélasten. Verhuurders en huurders moeten deze kosten in het huurcontract omschrijven en vermelden of ze het systeem van de werkelijke kosten (provisie voor de lasten) of van het forfait verkiezen.

De huurlasten zijn de kosten die ten laste vallen van de huurder.

Onder huurlasten verstaat men de kosten die ontstaan door het gebruik en het genot van het gehuurde goed. De huurlasten worden gedragen door de huurder. Deze kunnen de vorm aannemen van een maandelijkse provisie of van een forfait en de huurder betaalt deze samen met zijn huur.

De huurlasten worden omschreven in het huurcontract.

Net zoals voor de herstellingen die ten laste vallen van de huurder omschrijft de wet niet op duidelijke wijze de kosten die ten laste moeten vallen van de huurder. De verhuurder en de huurder behouden dus een zekere onderhandelingsvrijheid bij het opstellen van het huurcontract. De huurder heeft vaak de neiging om zich te focussen op het bedrag van de provisie voor de lasten ten nadele van de post huurlasten en gemeenschappelijke lasten die de aard van de kosten bepalen die hij in fine zal moeten dragen (terwijl de provisies onderworpen zijn aan een regularisatie).

De kosten die niet mogen worden opgenomen in de huurlasten.

De artikelen 5 en 5 ter van de wet van 20 februari 1991 (wet op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats) voorzien dat de volgende kosten niet ten laste mogen worden gelegd van de huurder: 
  • de onroerende voorheffing,
  • de kosten voor tussenkomst door een derde bij de verhuring van het gebouw (behalve als de huurder de opdracht voor de tussenkomst heeft gegeven).
Deze bepalingen zijn dwingend en het huurcontract kan niet voorzien dat hiervan wordt afgeweken.

Gemeenschappelijke lasten en huurlasten voor het privéverbruik

Men verwart vaak de gemeenschappelijke lasten met de huurlasten.

Gemeenschappelijke lasten: de kosten van de mede-eigendom

De gemeenschappelijke lasten hebben gewoonlijk betrekking op appartementen gelegen in gebouwen die het bezit zijn van een mede-eigendom. Het onderhoud van de gemene delen wordt door elke mede-eigenaar gedragen in verhouding tot zijn in de basisakte vastgelegd aandeel. De eigenaar rekent deze kosten door aan de huurder.
Het bedrag van de gemeenschappelijke lasten maakt deel uit van de vaste vermeldingen in elke vastgoedadvertentie.

Huurlasten: de individuele kosten

De andere huurlasten hebben rechtstreeks betrekking op de gehuurde woning en/of het verbruik van de huurder. Het kan hier gaan om:
  • de kosten voor onderhoud, voor de verzekering (in het kader van de onderschrijving door de verhuurder van een verzekeringspolis met afstand van verhaal tegen de huurder) of nog de belasting (met uitzondering van de onroerende voorheffing – zie hiervoor) in verband met het gehuurde goed;
  • het individuele verbruik (water, gas, elektriciteit) wordt niet opgenomen in een rechtstreekse facturatie maar in een globale facturatie aan de mede-eigendom, daarna verdeeld volgens individuele tellers (of een verdeelsleutel).

De huurlasten kunnen de vorm aannemen van een forfait of van een provisie.

Provisie of forfait? Men moet zich hierbij de vraag stellen of men de werkelijke lasten of een forfait in overweging neemt. In geval van een provisie moet de verhuurder overgaan tot een regularisatie tussen de betaalde provisies en de werkelijke lasten. In geval van een forfait is er geen sprake van een regularisatie.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn