Toegang tot de hoofdinhoud

Welk risico loopt de eigenaar die een onbewoonbare woning verhuurt?

De eigenaar die een woning verhuurt die niet conform de normen van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid is, loopt het risico te worden gedwongen tot het uitvoeren van werken, zelfs tot betaling van een schadevergoeding aan de huurder. Dit maakt van hem evenwel geen «huisjesmelker».
De wet omschrijft, zowel op federaal als op regionaal niveau, de minimumnormen inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid waaraan elke verhuurde woning moet voldoen als deze tot hoofdverblijfplaats van de huurder wordt bestemd.
Het is van belang te weten dat op het moment dat de huurder zijn intrek neemt, wordt geoordeeld of het goed al dan niet voldoet aan de elementaire door de wet opgelegde vereisten. Daarna is de verhuurder ertoe gehouden om het goed te onderhouden en de herstellingen andere dan de huurherstellingen uit te voeren

In geval van een niet conforme woning kan de huurder de verhuurder vervolgen

Als de huurder, die zijn intrek neemt in een woning, vaststelt dat er niet is voldaan aan de minimum door de wet bepaalde elementaire vereisten, dan moet hij een schriftelijke aanvraag indienen om het gehuurde goed in regel te stellen.
Als de verhuurder dit weigert dan kan hij de rechter aanzoeken:
  • ofwel om de noodzakelijke uitvoering van de werken tot inregelstelling te eisen
  • ofwel om de ontbinding van het huurcontract en eventueel een schadeloosstelling aan de verhuurder te vragen.
In het eerste geval zal de rechter een vermindering van de huur toestaan gedurende de ganse periode dat er werken worden uitgevoerd om het goed in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten.

Eigendom van huisjesmelker: een strafrechtelijke aansprakelijkheid

Er bestaat een juridische omschrijving voor de activiteit van huisjesmelker. De wet van 10 augustus 2005 heeft een nieuw hoofdstuk in het strafwetboek ingevoerd waarbij er strafrechtelijke sancties zijn voorzien tegenover elkeen die:
  1. misbruik maakt van de kwetsbaarheid van een ander,
  2. rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
  3. door een goed te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen,
  4. niet verenigbaar met de menselijke waardigheid,
  5. met de bedoeling hier een abnormale winst uit te halen.
De juridische omschrijving van huisjesmelker gaat dus de gewone verhuring van een onbewoonbare woning ver te boven en introduceert de notie kwetsbaarheid van de huurder.
De huisjesmelker speelt hoog spel: hij kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf gaande van 6 maanden tot 3 jaar, tot een boete en tot de verbeurdverklaring van het goed.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn