Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Verzoek tot inregelstelling van het gehuurde goed

Indien de huurder, bij het betrekken van de woning, vaststelt dat het gehuurde goed niet beantwoordt aan de minimumeisen inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid dan kan hij de verhuurder vragen om de nodige werken uit te voeren

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………………….

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Ingebrekestelling / Verzoek tot uitvoering van de aanpassingswerken aan de woning

Aangetekend met ontvangstbevestiging


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik verwijs naar ons huurcontract, getekend op ….../…../…….…, met betrekking tot de huur van het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres] waar ik ben ingetrokken.

Zoals ik u al liet weten over de telefoon en in mijn schrijven van ….../…./…….…, die zonder resultaat zijn gebleven, herinner ik u eraan dat ik heb vastgesteld dat de woning die u aan mij verhuurt niet in overeenstemming is met de normen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid zoals voorzien door het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 en dat deze ook niet voldoet aan de vereisten van de Brusselse Huisvestingscode / normen van toepassing in het Vlaamse Gewest / de minimum criteria inzake gezondheid als bepaald door de Waalse Huisvestingscode en de Waalse Gewestelijke Overheden. [Kiezen in functie van het Gewest waar het goed is gelegen], opgenomen in de bijlage bij ons huurcontract.

 

De woning stemt immers op de volgende punten niet overeen met de normen: [de verschillende gebreken inzake de conformiteit van de woning opsommen door te verwijzen naar de door de wet omschreven normen].

 

Ik stel u bijgevolg in gebreke om de noodzakelijke aanpassingswerken aan de woning zo vlug mogelijk uit te voeren.

 

Zonder gunstig antwoord van uw kant binnen de 15 dagen na ontvangst van onderhavig schrijven, zal ik me verplicht zien om, overeenkomstig het artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, de rechter te aanzoeken teneinde de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken te bekomen of de ontbinding van het huurcontract, wat zal samengaan met een schadevergoeding.

 

In afwachting van uw gunstig antwoord verzoek ik u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn