Toegang tot de hoofdinhoud

De verhuur en het huurcontract: ons advies om goed te verhuren

LeBonBail is het referentieplatform voor verhuurders en huurders.

Stel uw huurcontract online op en onderteken het digitaal, dankzij een eenvoudig en dynamisch formulier. Onze huurovereenkomstmodellen zijn gecertificieerd door onze gespecialiseerde advocaten, en we verzekeren gratis de juridische opvolging van uw huurcontract.

Ontdek al onze tips, gidsen en artikels om alles over de verhuur en de huurovereenkomst te weten te komen. U kunt eveneens gratis onze documentmodellen downloaden, die u zullen helpen bij de verschillende stappen in het huurproces, of u nu verhuurder of huurder bent.

Een huurovereenkomst nodig ? Invullen

De verhuur en het huurcontract: gidsen en adviezen

De wet van 20 februari 1991 omkadert het recht in verband met de verhuur van de hoofdverblijfplaats. LeBonBail gidst u en adviseert u bij de verschillende vragen die zich stellen bij de verhuur.

Standaard briefmodellen

LeBonBail stelt gratis documentmodellen van plaatsbeschrijving, opzeg van het huurcontract, indexering van de huur, notificaties, kennisgevingen, etc. tot uw beschikking

Gids voor de verhuur

EPC en de vergunningen en verslagen

EPC of PEB attest, controle van de elektrische installatie en de gasinstallatie, koolwaterstoftank: welke zijn de verplichte controles voor de verhuurder vóór en tijdens het huurcontract?

Uw huurcontract opstellen

Introduction de la catégorie “Rédiger votre contrat de bail”

Modelbrieven

Introduction de la catégorie “Modèles de lettres”

Verhuren: de regels, normen, criteria

Normen en criteria die moeten worden nageleefd, vergunning of toelating voor verhuring: de verplichtingen van de verhuurder die een goed wenst te verhuren (hoofdverblijf, tweede verblijf, studentenkot of zelfs een kamer in het kader van huisvesting bij particulieren).

Het opstellen van een huurcontract

Het huurcontract is de basis van de relatie verhuurder/huurder. Dit bepaalt de regels inzake de indexering van de huur, de huurlasten, de huurwaarborg of het regelen van geschillen verhuurder / huurder.
Om geldig te zijn moet dit overigens voldoen aan een aantal bepalingen die verplicht zijn geworden door de wet van 20 februari 1991.

De looptijd van het huurcontract

Voor een hoofdverblijfplaats bestaan er geen huurcontracten meer van onbepaalde duur, met uitzondering van het huurcontract voor het leven. Verhuurders en huurders hebben gewoonlijk de keuze tussen een kortlopend huurcontract en het huurcontract voor 9 jaar ( « 3 - 6 - 9 »). Het huurcontract voor meer dan 9 jaar is eerder zeldzaam.

De huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder voor het geval de huurder één van zijn verplichtingen niet nakomt. De wet van 25 april 2007 heeft de regels inzake de huurwaarborg gewijzigd. Sindsdien bestaat er een zekere verwarring over de huurwaarborg en de verplichte aard hiervan, de vorm die deze moet aannemen, het maximum bedrag in aantal maanden huur, enz…

De plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een verplichte formaliteit bij elk huurcontract. Deze moet verplicht worden opgemaakt in de door de wet voorziene omstandigheden (aanwezigheid, termijn, kosten, enz…) en de registratie hiervan is verplicht als het gaat om huurcontracten voor een hoofdverblijfplaats of huurcontracten voor een studentenkamer.

De registratie van het huurcontract

Het Wetboek op de Registratierechten heeft de registratie van elk huurcontract in België verplicht gemaakt, zelfs dat voor onderverhuring. De regels inzake termijnen, kosten of aansprakelijkheid tussen verhuurder en huurder verschillen naar gelang het gaat om een woning die al dan niet uitsluitend is bestemd als hoofdverblijfplaats. 

Huur: indexering en verhoging

De huur kan vrij worden bepaald: de eigenaar en de huurder komen tot een akkoord bij het ondertekenen van het huurcontract, dat verplicht het bedrag van de huur moet vermelden. De verhoging van de huur daarentegen in de loop van het huurcontract kan enkel volgens bepaalde voorwaarden en volgens de geldende index.

Geschillen en onbetaalde huur

De huurconflicten tussen verhuurder en huurder doen zich hoofdzakelijk voor op het einde van het huurcontract of ingeval van onbetaalde huur. Vooraleer een gerechtelijke procedure te starten voor de vrederechter hebben de verhuurder en de huurder er alle belang bij om hun geschil tijdens een verzoeningsprocedure op te lossen.

De huurlasten

De huurlasten zijn de lasten die de huurder draagt bovenop de huur. Deze mogen uitsluitend betrekking hebben op het gehuurde goed of op een mede-eigendom (dan heeft men het over gemeenschappelijke lasten). De verhuurder heeft er alle belang bij om een duidelijke lijst bij het huurcontract te voegen. Opgepast: bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld de onroerende voorheffing, mogen niet ten laste van de huurder worden gelegd.

De verzekeringen van de verhuurder

De eigenaar van een verhuurd goed kan meerdere verzekeringspolissen onderschrijven: Verzekeringspolis brand niet- bewoner, Verzekeringspolis brand met afstand van verhaal tegenover de huurder, Verzekeringspolis voor onbetaalde huur, Verzekeringspolis juridische bijstand.

De werken en herstellingen

De werken in een verhuurd goed zijn vaak het onderwerp van geschil tussen de verhuurder en de huurder. Het kan gaan om noodzakelijke en dringende werken, grote herstellingswerken, verbouwingswerken die de huurder wenst uit te voeren, de herstellingen aan het gehuurde goed op het einde van het huurcontract, enz…

Het einde van het huurcontract

Het einde van het huurcontract is een delicaat gegeven tussen verhuurder en huurder. Dit gaat door na afloop van de voorziene contractuele looptijd of in geval van het voortijdig verbreken ervan op initiatief van de huurder. De voortijdige verbreking door de verhuurder is mogelijk maar eerder zeldzaam en onderworpen aan voorwaarden. In alle gevallen zijn er de vragen in verband met kennisgeving, vooropzeg, plaatsbeschrijving bij vertrek, herstellingswerken aan het gehuurde goed, teruggave van de huurwaarborg, enz…

Het studentenhuurcontract

De studentenverhuring valt niet binnen het toepassingsveld van de wet op de huur. Nochtans vraagt dit type van verhuring enige waakzaamheid: de eigenaar die kamers in een studentenkot of studio verhuurt moet de bijzondere regels inzake het huurcontract, de criteria van de woning en de administratieve formaliteiten naleven.

Andere rechten en verplichtingen van de verhuurder

Deze sectie is een antwoord op de vragen die verhuurders of gevolmachtigden, belast met het beheer, zich kunnen stellen bij wat er zich allemaal kan voordoen in de loop van het huurcontract.

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn