Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Vraag van de huurder aan de eigenaar om werken uit te voeren

De verhuurder is ertoe gehouden om de werken en herstellingswerken andere dan deze van de huurder uit te voeren. De huurder heeft zelfs de plicht om de verhuurder op de hoogte te brengen van elk noodzakelijk herstellingswerk tot instandhouding van het gehuurde goed.

[[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Ingebrekestelling / Aanvraag om herstellingswerken andere dan de huurherstellingen uit te voeren

Aangetekend met ontvangstbevestiging


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik verwijs naar ons huurcontract getekend op ….../…./…….… met betrekking tot de huur van het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres].

Zoals ik u al telefonisch en in mijn schrijven van ….../…../…….… liet weten, herinner ik u eraan dat ik heel onlangs heb vastgesteld dat de woning schade vertoont waarvoor herstellingen nodig zijn die niet binnen het kader van de huurherstellingen, ten laste van de huurder, vallen.

 

De woning heeft in feite te kampen met de volgende problemen: [de verschillende problemen duidelijk vermelden].

 

Het is mijn plicht om u op de hoogte te brengen van deze schade zodat een snelle reactie van uw kant kan voorkomen dat de situatie verergert.

U bent er anderzijds toegehouden om, «gedurende de looptijd van het huurcontract alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen, die noodzakelijk kunnen worden uit te voeren» (artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek). Ik verzoek u bijgevolg om alle nodige werken en herstellingen zo vlug mogelijk uit te voeren.

 

 

In afwachting van uw gunstig antwoord verzoek ik u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn