Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Verzoek tot regularisatie van de lasten

Eens de jaarlijkse afrekening van de huurlasten is opgesteld betaalt de verhuurder of de huurder het verschil tussen de betaalde provisies en de werkelijke lasten. 
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………….

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…

 


Onderwerp: Verzoek tot regularisatie van de lasten

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

Volgens ons huurcontract dat werd ondertekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], betaalt u samen met de huur een provisie tot dekking van de huurlasten voor het goed. Ik ben ertoe gehouden om regelmatig een regularisatie door te voeren, namelijk de aanpassing tussen het bedrag van de werkelijke invorderbare lasten en het bedrag aan provisies dat u hebt gestort.

 

Ik ben overgegaan tot de regularisatie van de lasten voor de volgende periode: ……………………………:

  •  Het totaalbedrag van de invorderbare lasten: ……………….. Euro.
  • Het totaalbedrag van de provisies dat u voor deze periode heeft betaald:    ………….… Euro
  • De regularisatie heeft dus een saldo opgeleverd in uw/mijn [kiezen] voordeel van ……….…. Euro

 

Ik houd de documenten en bewijsstukken met betrekking hiertoe te uwer beschikking. Ik verzoek u om dit bedrag zo vlug mogelijk te vereffenen/zal zo vlug mogelijk overgaan tot de terugbetaling [kiezen], overeenkomstig de bepalingen van ons huurcontract.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn