Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Verzoek toelating voor onderverhuring

De huurder die zijn hoofdverblijf geheel of gedeeltelijk wenst onder te verhuren moet hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van zijn verhuurder hebben.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Aanvraag toelating tot onderverhuring


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik verwijs naar ons huurcontract, getekend op ….../…../…….…, met betrekking tot de huur van het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres].

Ik overweeg een deel van de woning, die ik vandaag als mijn hoofdverblijfplaats bewoon, onder te verhuren. Overeenkomstig het artikel 4 van de Huurwet vraag ik uw toelating voor deze onderverhuring, die maar gedeeltelijk zou zijn en in niets de aard van het huurcontract, dat ons verbindt, zou raken in de mate dat dit mijn hoofdverblijfplaats zal blijven: ik zal aansprakelijk blijven voor alle verplichtingen uit ons huurcontract en het onderhuurcontract zal hieraan ondergeschikt zijn overeenkomstig het artikel 4 van de Huurwet.

 

In afwachting van uw gunstig antwoord verzoek ik u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn