Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Verzoek om een afrekening te krijgen van de huurlasten bij de jaarlijkse regularisatie

De verhuurder, of zijn beheerder, is ertoe gehouden om de huurder de bewijsstukken van de huurlasten bij de regularisatie van de provisies te bezorgen.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Uw aanvraag tot regularisatie van de lasten: aanvraag van de bewijsstukken


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik heb uw schrijven van …………….. [de datum vermelden van het schrijven waarin de regularisatie van de lasten wordt gevraagd] met de afrekening en het saldo van de huurlasten voor de periode van .../…../…….…tot .../…../…….….goed ontvangen.

Ik herinner u eraan dat u er overeenkomstig het artikel 1728 ter van het Burgerlijk Wetboek en de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 6 mei 2007, toegehouden bent om me de facturen en bewijsstukken ter staving van de in uw afrekening opgenomen uitgaven te bezorgen.

Bijgevolg verzoek ik u me deze toe te sturen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting

 

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn