Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Overeenkomst voor het vrijgeven van de huurwaarborg

Deze overeenkomst laat u toe om, na opmaak van de plaatsbeschrijving bij vertrek, met uw huurder de modaliteiten overeen te komen voor het vrijgeven van de huurwaarborg.

Tussen:

 

Naam Voornaam van de verhuurder(s) of de vertegenwoordiger

Adres……………………..…………………

Postcode……………….……………………

Stad…………………………..………………

 

De Verhuurder,

[Naam en voornaam van de huurder]

Adres……………………..…………………

Postcode……………….……………………

Stad…………………………..………………

 

De Huurder,

 

hierna genoemd de Partijen.

 

Wordt het volgende overeengekomen:

 

Onderwerp: vrijgave van de huurwaarborg

 

Er wordt verwezen naar het huurcontract voor het goed gelegen………………………………………………. [Volledig adres], ondertekend op ….../…../…….…, met als aanvangsdatum ….../…../…….…..en als einddatum ….../…../…….…

Er werd een huurwaarborg voor een bedrag van ………………… Euro gevormd door de Huurder bij het begin van het huurcontract in de volgende vorm ……………………………………………………. [de vorm van de bankwaarborg duidelijk vermelden: Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening bij de financiële instelling xxx op naam van de Huurder, Bankwaarborg die het de Huurder mogelijk maakt om de huurwaarborg progressief op te bouwen bij de financiële instelling xxx, Waarborg ingevolge een typecontract afgesloten tussen de financiële instelling xxx en het OCMW xxx, enz.]

 

Als gevolg van de plaatsbeschrijving op tegenspraak die werd opgesteld op ….../…../…….… en de eindformaliteiten van het huurcontract, komen de Partijen overeen dat de huurwaarborg op de volgende manier moet worden vrijgegeven:

  • Vrijgave ten gunste van de Verhuurder: ………………… Euro
  • Vrijgave ten gunste van de Huurder: …………………      Euro

 

De vrijgave of opheffing van de huurwaarborg betekent geen decharge van de nog eventueel verschuldigde saldi voor lasten, met uitzondering van deze die op het einde van het huurcontract worden verrekend.

 

                                                                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…

 

Handtekening van de verhuurder(s) of de vertegenwoordiger

Handtekening van de huurder(s)

 

 

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn