Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van het brandverzekeringscontract op de vervaldag van het contract

Als de huurder beslist om zijn woonverzekeringscontract niet langer te verlengen op de jaarlijkse vervaldag, moet hij zijn verzekeraar hiervan minstens 3 maanden en één dag voor de jaarlijkse vervaldag met een aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Postcode Stad: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………...


Aan:    [Naam van de verzekeringsmaatschappij]......

           ……………………………………………..

Adres: …………………..………………….

……………………………………………..

Postcode: …………….…………………….

Stad: …………………….…..……………..


Opgemaakt in …...…….…, op …./…./….Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontractMevrouw, Mijnheer,Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik een einde wens te stellen aan mijn woonverzekeringscontract met referte ………………………………….. op de volgende jaarlijkse vervaldag. Ik respecteer op die manier de wettelijke vooropzeggingstermijn van 3 maanden en 1 dag, de poststempel geldt als bewijs. De ontbinding zal dus ingaan op. ……/……/….... Gelieve me dan ook zo vlug mogelijk een aanhangsel van ontbinding te bezorgen.


Ik verzet me tegen elke vorm van stilzwijgende verlenging van mijn contract. Indien voornoemde vervaldatum niet correct zou zijn, dan zal de ontbinding ingaan op de eerstvolgende geldige datum. Gelieve me deze in voorkomend geval te laten weten.


Ik vraag u uitdrukkelijk om me binnen de 15 dagen de ontbinding van het verzekeringscontract te bevestigen of me uw opmerkingen te laten weten.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn