Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van een woonverzekeringscontract vooraleer het contract van kracht wordt

De huurder die een brandverzekeringscontract heeft getekend kan de ontbinding ervan vragen vooraleer dit van kracht wordt. Hij beschikt daartoe over veertien dagen na ondertekening van de aanvraag.
Bijzonder geval: als het contract minstens een jaar na de ondertekening begint te lopen, kan de huurder dit nog opzeggen tot 3 maanden en één dag vooraleer dit van kracht wordt.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Postcode Stad: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………...


Aan:    [Naam van de verzekeringsmaatschappij]......

           ……………………………………………..

Adres: …………………..………………….

……………………………………………..

Postcode: …………….…………………….

Stad: …………………….…..……………..


Opgemaakt in …...…….…, op …./…./….


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontractMevrouw, Mijnheer,


Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik een einde wens te stellen aan mijn woonverzekeringscontract met referte ………………………………….. op datum van inwerkingtreding, namelijk op ….../…../……. .


Ik beschik immers over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ondertekening of de datum van aanvraag van het contract om dit te herroepen [of]

Dit schrijven ontvangt u meer dan drie maanden en één dag voor aanvang van het contract en het contract zal meer dan een jaar na aanvraag van het contract ingaan.


Ik verzet er me bijgevolg tegen dat mijn brandverzekeringscontract ingaat bij uw maatschappij. Gelieve me de bevestiging van de ontbinding van het contract te bezorgen.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.
[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn