Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van een woonverzekeringscontract omwille van gewijzigde Algemene Voorwaarden

De huurder die niet tevreden is met de nieuwe algemene voorwaarden in zijn woonverzekeringspolis kan de ontbinding van zijn contract vragen. Daartoe beschikt hij over 3 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de wijziging van de algemene voorwaarden.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………....

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………....

E-mailadres: ……………………………………………………………...


Aan:       [Naam van de verzekeringsmaatschappij] ……………………

Adres: …………………..……………………………….……………..

Postcode: …………….………………………………….……………..

Stad: …………………….…..………………………....………………


Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontract ingevolge de gewijzigde Algemene VoorwaardenMevrouw, Mijnheer,


Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik een einde wens te stellen aan mijn woonverzekeringscontract met referte……………………………………ingevolge de gewijzigde algemene voorwaarden in mijn contract en conform de mogelijkheid die me door de geldende wetgeving wordt geboden.


De ontbinding van mijn contract zal een aanvang nemen één maand en één dag na verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs, namelijk op ….../…../…….…., of ten laatste op de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zullen worden.


Ik verzet me tegen elke vorm van stilzwijgende verlenging van mijn contract.


Gelieve de ontbinding van mijn contract binnen de 15 dagen te bevestigen of me uw opmerkingen te laten weten en me, van zodra mogelijk, een aanhangsel van ontbinding toe te sturen.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn