Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van een woonverzekeringscontract na een schadegeval

Na een schadegeval kan de huurder teleurgesteld zijn over de manier waarop zijn verzekeraar het dossier heeft beheerd en over de schadevergoeding die hij (al dan niet) heeft ontvangen. Hij kan besluiten om zijn woonverzekeringscontract om die reden te beëindigen. Daartoe stuurt hij ten laatste één maand na betaling van de schadevergoeding (of de kennisgeving dat er geen zal zijn) door zijn verzekering een opzeggingsbrief.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Postcode Stad: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………...


Aan:    [Naam van de verzekeringsmaatschappij]......

           ……………………………………………..

Adres: …………………..………………….

……………………………………………..

Postcode: …………….…………………….

Stad: …………………….…..……………..


Opgemaakt in …...…….…, op …./…./….


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontract


Mevrouw, Mijnheer,


Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik een einde wens te stellen aan mijn woonverzekeringscontract met referte ………………………………….. .


De ontbinding zal ingaan één maand en één dag na verzending van dit aangetekend schrijven, de poststempel geldt als bewijs, namelijk op ………………. .


Gelieve me het aanhangsel van ontbinding te bezorgen of me uw opmerkingen te laten weten binnen de 15 dagen en me ook een aanhangsel van ontbinding te bezorgen.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn