Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van een woonverzekeringscontract ingevolge een overlijden

Als een huurder overlijdt, kunnen zijn wettelijke erfgenamen beslissen om zijn woonverzekeringscontract op te zeggen. In voorkomend geval beschikken ze over drie maanden vanaf de datum van overlijden van de houder van het contract.

Naam – Voornaam …………………………………………………...

Adres: …………………………………………………………………

Postcode Stad: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………...


Aan:    [Naam van de verzekeringsmaatschappij]......

           ……………………………………………..

Adres: …………………..………………….

……………………………………………..

Postcode: …………….…………………….

Stad: …………………….…..……………..


Opgemaakt in …...…….…, op …./…./….


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontractMevrouw, Mijnheer,


Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat er, ingevolge het overlijden van de verzekeringsnemer, een einde zou moeten worden gesteld aan het woonverzekeringscontract met referte ………………………………….. op naam van ……………………………….. verblijvende


In bijlage bij dit schrijven vindt u een kopie van de overlijdensakte van de verzekeringsnemer.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.[Naam en voornaam]

[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn