Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van de woonverzekering omwille van tariefwijziging

Als de verzekeringsmaatschappij de woonverzekeringspremie van de huurder wijzigt zonder dat er enig rechtstreeks verband is met een recent schadegeval of een beoordeling van het risico, dan heeft de huurder het recht om zijn contract op te zeggen:
Als de verzekeraar de kennisgeving meer dan 90 dagen voor de vervaldatum van het contract verstuurt, moet de huurder binnen de 30 dagen opzeggen;
Als de verzekeraar de kennisgeving minder dan 90 dagen voor de vervaldatum van het contract verstuurt, moet de huurder opzeggen binnen de 90 dagen volgend op de kennisgeving van de verzekeraar.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..


Aan:       [Naam van de verzekeringsmaatschappij] ……………………

Adres: …………………………….……………..……………………..

Postcode: ………………………….………….………………………..

Stad: ……………………………....………….…..……………………


Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontract ingevolge uw tariefwijzigingMevrouw, Mijnheer,


Ingevolge de tariefwijziging in mijn contract en conform de mogelijkheid die me door de geldende wetgeving wordt geboden, laat ik u weten dat ik mijn woonverzekeringscontract met referte……………………………………wens op te zeggen.


[Als de kennisgeving van de tariefwijziging door de verzekeraar meer dan 90 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum gebeurt]De ontbinding van mijn contract zal ingaan op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldatum namelijk op ….../…./…….…. .

[Als de kennisgeving van de tariefwijziging door de verzekeraar minder dan 90 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum gebeurt en de jaarlijkse vervaldatum is verstreken] De ontbinding van mijn contract zal een aanvang nemen op ….../…../…….…., namelijk één maand en één dag na verzending van dit schrijven. De poststempel geldt als bewijs.


Gelieve de ontbinding van mijn contract binnen de 15 dagen te bevestigen of me uw opmerkingen te laten weten en me, van zodra mogelijk, een aanhangsel van ontbinding toe te sturen.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn