Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging Internetcontract bij een verhuis

Verhuizen is een reden om een contract voor Internet op te zeggen. Er kan een bewijs van verhuis worden gevraagd.

Contractnummer:........................................................

[Naam en voornaam]……………….……............................

Adres: ………………………………………………………...……………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………...…………….

E-mail adres: ……………………………………………..……………..


Naam van de leverancier: …………………………………

Adres : ……………………..…................…………………...

Postcode: ……………….….................…………………….

Stad: …………………………..….............…………………...


Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…
Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: Opzegging van het contract [Het type contract vermelden]


Mevrouw, Mijnheer


Ingevolge mijn verhuis die is voorzien op ….../…./…….…, verzoek ik u om te willen overgaan tot de ontbinding van het contract nr............................  onderschreven op ….../…./…….… bij uw onderneming.


Met dank om elke levering stop te zetten en elke domiciliëring op mijn bankrekening te willen schrappen. Mag ik u vragen om zo vlug mogelijk een technicus langs te sturen voor de opname van de meters?


Gelieve ontvangst te willen melden van onderhavig schrijven en me de slotfactuur tot de feitelijke datum van ontbinding te bezorgen


U dankend bij voorbaat verzoek ik u Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.


[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn