Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging huur vóór afloop termijn voor werken

Gelieve paragraaf 3 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 en meer bepaald de toepassingsvoorwaarden van deze clausule aandachtig te lezen.
Gelieve ook uw huurcontract aandachtig na te lezen om te zien of de Partijen, conform de door de wet geboden mogelijkheid, niet zijn overeengekomen om deze mogelijkheid van voortijdige ontbinding uit te sluiten of te beperken. 
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Opzegging voor werken

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], ondertekend op ….../…../…….… en een aanvang nemend op ….../…../…….…  .

 

Ik moet u tot mijn spijt laten weten dat [kiezen] ik/de verhuurder een einde wens(t) te stellen aan het huurcontract op datum van ….../…../…….….[ten vroegste 6 maanden na datum van onderhavige aangetekende zending met ontvangstbevestiging indien de opzegging gebeurt na afloop van de eerste of tweede driejarige periode of, in het andere geval, ten vroegste 6 maanden na de eerste dag van de maand volgend op de maand van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging], overeenkomstig paragraaf 3 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 om de volgende werken uit voeren:

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...

Daartoe vindt u in bijlage de uitgereikte bouwvergunning / een gedetailleerd bestek / een beschrijving van de werken met een gedetailleerde raming van hun kosten / het contract van aanneming ondertekend met de aannemer.

De aard van de werken valt binnen het toepassingsveld van de wet in de mate dat:

  • deze de plaatsbestemming respecteren zoals blijkt uit de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouwkunde,
  • ze raken aan het hoofdgebouw dat u bewoont,
  • hun kosten meer bedragen dan drie jaar huur / hun globale kost meer bedraagt dan twee jaar huur voor alle woningen in het gebouw die ik in dezelfde omstandigheden heb opgezegd [als het gebouw waarin het goed is gelegen meerdere woningen bevat die door dezelfde verhuurder worden verhuurd en waarop de werken betrekking hebben]

 

De minimum vooropzeggingstermijn van 6 maanden begin te lopen vanaf de datum van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging [als de opzegging gebeurt na afloop van de eerste of tweede driejarige periode] / van ….../…./…….….[de eerste dag van de maand vermelden volgend op de maand van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in geval de voorzegging op elk moment kan worden gegeven (buiten het eerste jaar)].

 

 

Ik blijf volledig te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn