Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging huur vóór afloop termijn voor persoonlijke bewoning

Gelieve paragraaf 2 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 en meer bepaald de toepassingsvoorwaarden van deze clausule aandachtig te lezen.
Gelieve ook uw huurcontract aandachtig na te lezen om te zien of de Partijen, conform de door de wet geboden mogelijkheid, niet zijn overeengekomen om deze mogelijkheid van voortijdige ontbinding uit te sluiten of te beperken. 
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Opzegging voor persoonlijke bewoning

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres] ondertekend op ….../…../…….… en een aanvang nemend op ….../…../…….….

 

Ik moet u tot mijn spijt laten weten dat [kiezen] ik/de verhuurder een einde wens(t) te stellen aan het huurcontract op datum van ….../…../…….….[ten vroegste 6 maanden na de eerste dag van de maand volgend op de maand van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging], overeenkomstig paragraaf 2 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 die op elk moment de mogelijkheid voorziet het contract te ontbinden voor persoonlijke bewoning.

De persoon die het goed zal bewonen, zal …………………………………………………….[de naam vermelden van de persoon die het goed zal betrekken] zijn. Deze is de ……………….……………….[de verwantschap met de verhuurder vermelden (1)].

 

Overeenkomstig paragraaf 9 van het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 begint de vooropzeggingstermijn, die minstens 6 maanden duurt, te lopen vanaf ….../…../…….…. [de eerste dag vermelden van de maand volgend op de maand van onderhavig aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging].

 

Ik blijf volledig te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

 

 (1) De wet voorziet dat dit zijn afstammelingen kunnen zijn, zijn aangenomen kinderen, zijn ascendenten, zijn partner, de afstammelingen, ascendanten en aangenomen kinderen van deze, zijn bloedverwanten en de bloedverwanten van zijn partner tot in de derde graad. (Als de opzegging wordt gegeven voor de bewoning van het goed door bloedverwanten in de derde graad, dan kan de vooropzeggingstermijn niet vervallen vóór afloop van de eerste driejarige periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het huurcontract.)]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn