Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Ontbinding van het huurcontract op initiatief van de huurder

Opzegging aan de eigenaar: model van brief van kennisgeving einde huur. De opzeggingstermijn bedraagt 3 maanden.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Opzegging – Kennisgeving einde huurcontract

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], getekend op ….../…../…….… met als aanvangsdatum ….../…../…….….

 

Ik wens een einde te stellen aan dit huurcontract.

Overeenkomstig het artikel 3 – paragrafen 5 en 9 van de wet van 20 februari 1991, begint mijn vooropzeggingstermijn, die 3 maanden bedraagt, te lopen de eerste dag van de maand volgend op de maand van onderhavige kennisgeving van het einde van het huurcontract. Ons huurcontract zal dus een einde nemen op ….../…../…….…. [De datum van ontbinding van het huurcontract duidelijk vermelden]

 

Ik blijf volledig te uwer beschikking om samen de modaliteiten voor het einde van het huurcontract vast te leggen. Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn