Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Kennisgeving door de eigenaar van de uitvoering van dringende werken

De dringende werkzaamheden kunnen door de verhuurder worden uitgevoerd zonder toestemming van de huurder.
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….… 

Aangetekend met ontvangstbevestiging

 

Onderwerp: Werken en dringende herstellingen die niet kunnen worden uitgesteld

Mevrouw, Mijnheer,

 

Met dit schrijven wens ik u te wijzen op de noodzaak van de werken en herstellingen in het goed gelegen ………………………………………………………………. [Volledig adres], dat het onderwerp uitmaakte van een huurcontract ondertekend op ……………………………………………..

 

Overeenkomstig het artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek moet de verhuurder, gedurende de ganse looptijd van het huurcontract, alle herstellingen (andere dan de huurstellingen) die nodig blijken te zijn uitvoeren.

De geplande werken zijn noodzakelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de woning. Het gaat meer bepaald om: [de werken beschrijven en de redenen waarom deze noodzakelijk zijn] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ik blijf te uwer beschikking om de data en de modaliteiten voor de uitvoering van de werken overeen te komen opdat deze voor u zo weinig mogelijk hinder zouden meebrengen; de uitvoering ervan kan echter niet in vraag worden gesteld, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek.

De duur van de werken zal niet meer bedragen dan veertig dagen, ze zullen geen aanleiding geven tot een compensatie of schadeloosstelling [nagaan of dit zo is, ofwel of een uitdrukkelijke clausule in uw contract de schadeloosstelling regelt voor werken die langer duren dan 40 dagen].

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn