Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Kennisgeving aan de verhuurder van zijn huwelijk of van samenwoning

Het huurrecht komt toe aan beide echtgenoten, zelfs indien het huwelijk plaatsvond na aanvang van het huurcontract. Dit is geldig voor zover de verhuurder kennis had van het huwelijk (of de wettelijke samenwoning). U kan dit model van kennisgeving gebruiken om uw eigenaar op de hoogte te brengen.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Kennisgeving van huwelijk / wettelijke samenwoning


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik verwijs naar ons huurcontract dat werd ondertekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres] en dat ik tot mijn hoofdverblijfplaats heb bestemd.

 

Met onderhavig schrijven wens ik u op de hoogte te brengen van mijn huwelijk met Mevrouw / Mijnheer …………………….. [volledige burgerlijke staat van de echtgenoten] dat plaatsvond op ….../…../…….… op het gemeentehuis van ……………………. Mijn hoofdverblijfplaats wordt dus vanaf nu de hoofdverblijfplaats van het gezin.

 

[OF in geval van wettelijke samenwoning]

 

Met onderhavig schrijven wens ik u te laten weten dat het gemeentehuis van …………………... op ….../…../…….… akte heeft genomen van mijn verklaring van wettelijke samenwoning met Mevrouw/ Mijnheer …………………….. [volledige burgerlijke staat van de echtgenoten]. De gezamenlijke woning werd, in de verklaring van wettelijke samenwoning, genomen op het adres van mijn hoofdverblijfplaats. Deze wordt dus vanaf nu de hoofdverblijfplaats van het gezin.

 

Mijn partner wordt, overeenkomstig het artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, co-houder van het huurrecht en geniet van dezelfde rechten en plichten uit het contract dat wij hebben gesloten.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn