Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Het niet naleven van een clausule door de huurder: ingebrekestelling

Vooraleer een gerechtelijke procedure te starten moet de verhuurder, die weet heeft van het herhaaldelijk niet naleven van een clausule van het contract door zijn huurder, deze een ingebrekestelling sturen.
Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

Opgemaakt te ………………………, op ….../…../…….…


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Ingebrekestelling

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik verwijs naar ons huurcontract voor het goed gelegen: ………………………………………………. [Volledig adres], getekend op ….../…../…….… en meer bepaald naar de bepalingen van de clausule…… die stelt [de clausules die van toepassing zijn kopiëren],

 

Ik stel vast dat mijn verzoeken en opeenvolgende aanmaningen zonder resultaat zijn gebleven. Ik zie me bijgevolg verplicht u met onderhavig schrijven met ontvangstbevestiging in gebreke te stellen om te stoppen met [de aard van de grief of inbreuk op het huurcontract vermelden].

 

Ik laat u weten dat ik, bij ontstentenis, uw dossier zal overmaken aan mijn advocaat teneinde de onvermijdelijke procedure voor de Vrederechter te starten.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn